Miss­lyc­kad sats­ning på grann­stöds­bi­len

Lea­sa­de bi­len dam­mar igen i ett ga­rage i cent­rum

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg [email protected]­rekt­press.se

På na­tio­nal­da­gen pre­sen­te­ra­des sats­ning­en på en grann­stöds­bil i kom­mu­nen. Men se­dan dess har det in­te hänt myc­ket. Bi­len har mest stått och sam­lat damm i ga­ra­get.

På na­tio­nal­da­gen pre­sen­te­ra­des Sol­nas nya sats­ning – en Grann­stöds­bil. Se­dan dess har bi­len mest sam­lat damm i ga­ra­get un­der Sol­na cent­rum.

Al­la som vill får va­ra med. Men ef­tersom bi­len ska rulla på dag­tid är det väl na­tur­ligt att det är äld­re som del­tar.

Re­dan hös­ten 2015 skrev Pär Mark­gren, ord­fö­ran­de i Äldre­fo­rum, till kom­mun­sty­rel­sen och und­ra­de om in­te sta­den bor­de sat­sa på en så kal­lad Grann­stöds­bil.

I vå­ras bör­ja­de det hän­da sa­ker och i ju­ni må­nad pre­sen­te­ra­des Grann­stöds­bi­len – un­der na­tio­nal­dags­fi­ran­det i Ha­ga­par­ken och på sta­dens hem­si­da.

Pro­jekt har kört fast

Grann­stöds­bi­len är tänkt som ett sam­ar­be­te mel­lan Sol­na stad, lo­kal­po­lis­om­rå­de Sol­na och Äldre­fo­rum. Lik­nan­de verk­sam­het finns re­dan i till ex­em­pel Li­din­gö, Ha­ninge, Hud­dinge och Bot­kyr­ka.

Drygt fy­ra må­na­der ef­ter na­tio­nal­dags­fi­ran­det har pro­jek­tet kört fast or­dent­ligt. Bi­len är lea­sad och finns på plats i ett ga­rage. Men för ba­ra nå­gon vec­ka se­dan sak­na­des det fort­fa­ran­de den ide­el­la för­e­ning och sty­rel­se som krävs för att verk­sam­he­ten ska kun­na star­ta.

– Det har vi­sat sig va­ra svårt att få ihop folk som stäl­ler upp. När sty­rel­sen väl är på plats så ska nog bi­len rulla, sä­ger Sol­nas sä­ker­hets­chef Mar­cus Qven­nerstedt.

”Ska kun­na spi­ka det”

Ett nytt mö­te är in­pla­ne­rat och för­hopp­nings­vis ska man ef­ter det ha bå­de den för­e­ning och sty­rel­se som Skat­te­ver­ket krä­ver.

– Vi har fått tag på en yng­re per­son som är in­tres­se­rad av att va­ra ord­fö­ran­de. Så snart ska vi nog kun­na spi­ka det här, sä­ger Pär Mark­gren.

Grann­stöds­bi­len ska fram­för allt va­ra ögon och öron åt po­lis och stad.

– Vi är ing­et med­bor­gar­gar­de. I förs­ta hand ska vi notera och rap­por­te­ra, sä­ger Pär Mark­gren.

En fö­ra­re och en bi­sit­ta­re ska fin­nas i bi­len som är tänkt att rulla mel­lan kloc­kan 10 och 15 mån­dag till fredag. Po­li­sen hål­ler i en kor­ta­re ut­bild­ning. Just nu har den ide­el­la för­e­ning­en ett 25- tal med­lem­mar men det be­hövs yt­ter­li­ga­re ett 20-tal för att Grann­stöds­bi­len ska kun­na va­ra igång en­ligt sche­mat.

– Al­la som vill får va­ra med. Men ef­tersom bi­len ska rulla på dag­tid är det väl mest na­tur­ligt att det är äld­re som del­tar, sä­ger Pär Mark­gren.

FO­TO: LEIF OLDENBURG OCH PRI­VAT

FAST. Drygt fy­ra må­na­der ef­ter att sats­ning­en pre­sen­te­ra­des har pro­jek­tet kört fast or­dent­ligt och bi­len för grann­stöd står oan­vänd. ”Al­la som vill får va­ra med,” sä­ger Pär Mark­gren, PRO Äldre­fo­rum i Sol­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.