CECILIA GIERTTA SKRI­VER AIK-HISTORIA

Cecilia Giertta är hi­sto­risk – hon är den förs­ta kvin­nan nå­gon­sin på ord­fö­ran­de­sto­len i AIK:s hu­vud­sty­rel­se.

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg

Pap­pa väx­te upp någ­ra sten­kast från gam­la Råsun­da och själv tog hon si­na förs­ta stapp­lan­de steg på In­fan­te­ri­ga­tan i Hu­vuds­ta. AIK:s förs­ta kvinn­li­ga ord­fö­ran­de föd­des in i för­e­ning­en.

Cecilia Giertta är hi­sto­risk – hon är den förs­ta kvin­nan nå­gon­sin på ord­fö­ran­de­sto­len i AIK: s hu­vud­sty­rel­se. Hon val­des med ac­kla­ma­tion på års­mö­tet för någ­ra vec­kor se­dan och har fort­fa­ran­de li­te svårt att ta in att det är hon som hål­ler i klub­ban i lan­dets störs­ta id­rotts­för­e­ning.

– Det känns väl­digt stort men jag tve­ka­de ald­rig när jag fick frå­gan. Det är en ära och ett enormt an­svar att få vår­da värl­dens vack­ras­te klubb­mär­ke, sä­ger hon när vi träf­fas över en kopp kaf­fe i Sol­na cent­rum.

Cecilia Giertta har vux­it upp med AIK och in­om släk­ten var det själv­klart att hål­la på Solna­klub­ben. Nå­got an­nat fanns ba­ra in­te.

– Jag har gått på AIK­mat­cher i he­la mitt liv. Al­la i släk­ten hål­ler på AIK. Ut­om min yngs­ta svär­son. Men vi und­vi­ker att pra­ta fot­boll.

Ditt bäs­ta AIK-min­ne?

– Oj, det är många. Men när AIK tog hoc­key­guld i Scan­di­na­vi­um 1982 var häf­tigt. Se­ger mot Björklö­ven i fem­te och av­gö­ran­de mat­chen. Jag var där som jour­na­list och för­sök­te låt­sas va­ra ne­u­tral. Det gick in­te så bra.

– Och så fot­bol­lens SM­guld så klart, helt fan­tas­tiskt.

Kram av Mjäll­by

Hon fun­de­rar och hop­par fram till nu­et för näs­ta min­ne:

– När jag blev vald och tog en bild på mig själv mel­lan Pa­scal Simp­son och Mag­nus Hed­man på AIK-ga­lan. Och ef­ter det en kram av Jo­han Mjäll­by. Det kän­des ock­så rik­tigt stort.

Som ord­fö­ran­de vill hon ar­be­ta med vär­de­grun­der och stär­ka ban­den in­om den sto­ra AIK-fa­mil­jen. Det fi­nas­te med idrot­ten är lag­käns­lan. Al­la ska kun­na id­rot­ta i AIK, från barns­ben upp till pen­sions­ål­dern.

– Det fi­nas­te med idrot­ten är lag­käns­lan. Al­la ska kun­na id­rot­ta i AIK, från barns­ben upp till pen­sions­ål­dern. AIK ska va­ra väl­kom­nan­de och jäm­ställt.

Att hon är den förs­ta kvin­nan på ord­fö­ran­de­pos­ten i en värld som of­ta upp­levs som ex­tremt mans­do­mi­ne­rad är ing­et pro­blem. Och så här långt har re­ak­tio­ner­na ba­ra va­rit po­si­ti­va.

– Jag har ar­be­tat bå­de som sport­jour­na­list och in­om bryg­ge­ri­nä­ring­en så jag är van vid mans­do­mi­ne­ra­de verk­sam­he­ter.

”Jag kan hål­la ord­ning”

Nu ska hon hål­la ord­ning på 18 500 med­lem­mar – som in­te all­tid är så för­syn­ta och tyst­låt­na

– Vem vill ha tyst? Jag har fem barn­barn och yt­ter­li­ga­re två på gång. Jag är en tant som kan hål­la ord­ning och re­da, för­säk­rar AIK:s förs­ta kvinn­li­ga ord­fö­ran­de.

FO­TO: LEIF OLDENBURG

Cecilia Giertta är hi­sto­risk som den förs­ta kvinn­li­ga ord­fö­ran­den i AIK:s hu­vud­sty­rel­se.

FO­TO: PRI­VAT

Ett stolt ögon­blick. Cecilia Giertta för­e­vi­gad mel­lan Pa­scal Simp­son och Mag­nus Hed­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.