’’Pingst­kyr­kan har fel om Gu­la lin­jen’’

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg [email protected]­rekt­press.se

Pingst­kyr­kan i Sol­na har miss­för­stått tun­nel­ba­ne­ut­bygg­na­den. För­sam­ling­en oro­ar sig i onö­dan. Det häv­dar re­pre­sen­tan­ter för Gu­la lin­jen med an­led­ning av kyr­kans pro­tes­ter mot en pla­ne­rad ser­vice­tun­nel.

I för­ra vec­kan skrev Vi i Sol­na om Gu­la lin­jens ser­vice­tun­nel som ska lö­pa un­der jord vid Dal­vä­gen. Ar­be­tet på­bör­jas näs­ta år. Runt ser­vice­tun­neln finns en ser­vice­zon med re­strik­tio­ner. Pingst­kyr­kan an­ser att tun­neln med sin skydds­zon sät­ter stopp för al­la fram­ti­da pla­ner på re­no­ve­ring av kyr­kan.

Dess­utom mins­kar mark­vär­det ef­tersom skydds­zo­nen hind­rar dju­pa­re grund­ar­be­ten, an­ser kyr­kan. Lik­nan­de tom­ter ef­ter Råsunda­vä­gen har sålts för 50 mil­jo­ner kro­nor el­ler mer.

– Nå­gon gång i fram­ti­den vill vi kanske säl­ja mar­ken och byg­ga nytt nå­gon an­nan­stans. Men vem vill kö­pa mark som in­te är värd någon­ting? und­ra­de Ma­nu­el Hen­ri­quez, pas­tor och sty­rel­se­ord­fö­ran­de i för­sam­ling­en, i för­ra vec­kans tid­ning.

Be­ty­der in­te bygg­stopp

Nu slår fö­re­trä­da­re för Gu­la lin­jen till­ba­ka. Att Pingst­kyr­kans mark ham­nar in­om tun­nel­ba­nans skydds­zon be­ty­der ab­so­lut in­te ett to­talt bygg­stopp en­ligt Em­ma Sahl­man, press­an­sva­rig på lands­ting­ets för­valt­ning för ut­byggd tun­nel­ba­na.

– Dä­re­mot in­ne­bär det att den som pla­ne­rar bygg­ar­be­ten in­om skydds­zo­nen mås­te kon­tak­ta lands­ting­et för att få klar­tec­ken. Jag kan knap­past tän­ka mig att skydds­zo­nen hind­rar en re­no­ve­ring, sä­ger hon.

Dess­utom på­pe­kar hon att själ­va ser­vice­tun­neln kom­mer pas­se­ra en li­ten del kyr­kans mark – och in­te un­der själ­va kyr­kan.

– Tun­neln pas­se­ra det yt­ters­ta hör­net av tom­ten. Dä­re­mot sträc­ker sig skydds­zo­nen läng­re in på kyr­kans mark.

Ak­tu­ellt med er­sätt­ning

Där t-ut­bygg­na­den in­kräk­tar så myc­ket att det med­för eko­no­mis­ka för­lus­ter för fas­tig­hets­ä­ga­ren kan det en­ligt Em­ma Sahl­man bli ak­tu­ellt med er­sätt­ning en­ligt ex­pro­pri­a­tions­sla­gen.

En even­tu­ell er­sätt­ning blir ak­tu­ell först när järn­vägs­pla­nen vun­nit la­ga kraft. Den fast­ställs tro­ligt­vis av Tra­fik­ver­ket un­der förs­ta halv­å­ret 2019 och kan över­kla­gas.

FO­TO: LEIF OLDENBURG

ORO. Pingst­kyr­kans Ma­nu­el Hen­ri­quez är oro­lig för vad Gu­la lin­jens ut­bygg­nad in­ne­bär för kyr­kans fram­tids­pla­ner.

VI I SOL­NA. 6 ok­to­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.