Futu­ris­tisk lunch i bu­si­nes­spar­ken

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Lunchpatrullen

Sol­na Bu­si­ness Park är en märk­lig stads­del. Ett renod­lat fö­re­tags­om­rå­de helt ut­an bo­stä­der som he­la ti­den har blic­ken rik­tad mot fram­ti­den. Det är in­te lätt att stic­ka ut i en stads­del med så myc­ket puls. Men det gör fak­tiskt La Ca­po­na­ta.

Re­stau­rang­en ger ett märk­ligt fu­tu­ris­tiskt in­tryck där den dy­ker upp i hör­net av Englunda­vä­gen och Smi­des­vä­gen. Men bakom glas­fa­sa­den är det tra­di­tion och säk­ra kort som gäl­ler.

Här hand­lar det i förs­ta hand om svensk hus­mans­kost: ragg­munk med fläsk, stekt ström­ming, pann­biff med lök, fa­lu­korv med stu­va­de ma­ka­ro­ner.

La Ca­po­na­ta gör som många and­ra re­stau­rang­er nu för ti­den – ser­ve­rar samt­li­ga lunchrät­ter i en buffé. Se­dan får gäs­ter­na blan­da ef­ter be­hag – och bac­ka. Och det var pre­cis vad lunchpatrullen har gjort vid vå­ra be­sök i Sol­na Bu­si­ness Park.

Sta­bi­la är väl det när­mas­te man kan kom­ma om man ska sät­ta ord på La Ca­po­na­tas lun­cher. Det smakar som det ska gö­ra helt en­kelt – och det är ett bra be­tyg.

Även gäs­ter­na tycks gil­la La Ca­pon­ta. Vid vå­ra be­sök har det va­rit nästin­till full­satt. Så­väl hant­ver­ka­re som kon­tor­san­ställ­da har trängts i de två pla­nen.

Lun­chen på La Ca­po­na­ta kos­tar pre­cis som på många and­ra stäl­len 99 kro­nor. Patrul­len vän­tar med spän­ning på vem som ska vå­ga läg­ga till någ­ra kro­nor och pas­se­ra den ma­gis­ka 100-kro­nors­grän­sen.

Sam­man­fatt­nings­vis: La Ca­po­na­ta är en bra lunch­re­stau­rang med ett blan­dat ur­val av lunchrät­ter.

En­da an­märk­ning­en är väl bris­ten på par­ke­rings­plat­ser. På ga­tor­na i när­om­rå­det är det svårt att hit­ta en le­dig plats och de få­tal som finns är dy­ra.

Det smakar som det ska gö­ra helt en­kelt – och det är ett bra be­tyg.

Äp­pel­ka­ka med va­nilj­sås.

Lammfärs­biff spet­sat med wok.

Ur­val från buffén.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.