No­va­ko­vic star­ka trä­nar­de­but

Vi i Solna - - SIDAN 1 - An­ders Ek­ström an­ders.ek­[email protected]­rekt­press.se

Det har va­rit en fin re­sa. Många unga spe­la­re har fått chan­sen att vi­sa upp sig i år, vil­ket glä­der mig myc­ket.

Det har va­rit vän­tat en läng­re tid och på lör­da­gen blev det klart. Va­salunds IF:s herr­lag vin­ner se­ri­en – och åter­vän­der till di­vi­sion 1.

Va­salunds IF ha­de två sto­ra mål med 2018. Dels skul­le det lo­ka­la fot­bolls­gäng­et, med 23 sä­song­er i näst högs­ta se­ri­en, gö­ra sä­song­en i di­vi­sion 2 ettå­rig. Dess­utom få stor ut­veck­ling på de unga spe­lar­na.

Och Va­salund lyc­ka­des väl med bå­da två.

Med två om­gång­ar kvar av di­vi­sion 2 står det re­dan nu klart att la­get är se­rie­seg­ra­re. På lör­da­gen be­seg­ra­des Skil­je­bo bor­ta med 1–0 och fast­ställ­de suc­cén: Va­sa spe­lar i et­tan igen 2019.

– Det känns gi­vet­vis jät­te­bra, Va­salund ska verk­li­gen spe­la i di­vi­sion 1. Att få vin­na se­ri­en un­der mitt förs­ta år som hu­vud­trä­na­re känns fan­tas­tiskt, sä­ger hu­vud­trä­na­ren Ne­boj­sa No­va­ko­vic.

Bra mix i trup­pen

Herr­la­get riv­star­ta­de och tog åt­ta ra­ka seg­rar i in­led­ning­en. Det in­ne­bar se­ri­e­led­ning från start – he­la vägen till mål.

– Det har va­rit en fin re­sa. Många unga spe­la­re har fått chan­sen att vi­sa upp sig i år, vil­ket glä­der mig myc­ket.

Trup­pen har i år be­stått av en hand­full äld­re såsom Ken­ny Pa­vey, Pa­trick Amo­ah och Li­nus Malm­borg. Al­la med ru­tin från spel hög­re upp.

Den störs­ta de­len av la­get har be­stått av yng­re ta­lang­er från de eg­na le­den, Afri­ka och från AIK-sam­ar­be­tet. En bra mix.

– Det var ett nytt sätt att job­ba och jag tyc­ker vi fått ihop en bra grupp och en fin ba­lans. Spe­lar­na har ut­veck­lat varand­ra och in­te ba­ra ge­nom att vin­na mat­cher. Jag tyc­ker vi ut­veck­lat allt som in­går att va­ra i ett team, till ex­em­pel att bli bra kom­pi­sar vid si­dan av.

Vad är du mest nöjd med 2018?

– Själv­klart att vin­na se­ri­en och att vi spe­lat fin of­fen­siv fot­boll. Jag tyc­ker vi spe­lat at­trak­tivt i år och gjort mas­sor med mål.

– Även att många yng­re spe­la­re fått chan­sen. Det är in­te all­tid lätt att sat­sa på yng­re när man vill nå snab­ba re­sul­tat, men i år gick det bra att kom­bi­ne­ra det­ta. Det var bra bå­de för oss och AIK. Må­let var att gå upp och ge de unga chan­sen, och vi lyc­ka­des med bå­da.

Fy­ra spe­la­re ex­tra vik­ti­ga

Bland många star­ka in­sat­ser väl­jer ”Nesh” att fram­för allt fram­hä­va fy­ra spe­la­re: skyt­te­kung­en Andre­as Ra­ko, mitt­fält­s­käm­pen Mous­sa Tra­o­re, för­svars­ge­ne­ra­len Li­nus Malm­borg samt back­ta­lang­en Adam Ben La­min.

– Ra­ko har vi­sat att han är en stor mål­gö­ra­re och Mous­sa har do­mi­ne­rat på mit­ten. I back­lin­jen har Li­nus hjälpt de yng­re på ett fö­re­döm­ligt sätt, till ex­em­pel unge Adam. Des­sa fy­ra har gjort sto­ra in­tryck på mig i år.

Två mat­cher, Val­bo ( b) och Stocksund (h), åter­står in­nan den ettå­ri­ga se­jou­ren av­slu­tas for­mellt.

– Vi ska vin­na bå­da mat­cher­na och där­för ut­vär­de­ra och gå vi­da­re. Sät­ta rib­ban för näs­ta år, sä­ger No­va­ko­vic som är po­si­tiv till att fort­sät­ta i klub­ben.

FO­TO: AN­DERS EK­STRÖM

TJU­GO. Va­salund har vun­nit 20 av la­gets 24 mat­cher hit­tills och le­der se­ri­en med åt­ta pin­nar.

FO­TO: AN­DERS EK­STRÖM

STARK DE­BUT. ”Nesh” No­va­ko­vic vann se­ri­en un­der sitt förs­ta år som hu­vud­trä­na­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.