Het­ta och kli­mat­larm – men vi gör ing­et än­då

Vi i Solna - - HEJ SOLNA - LEIF OLDENBURG Re­por­ter

När det­ta skrivs så duggreg­nar det ut­an­för fönst­ret. Helt nor­malt i Sve­ri­ge i ok­to­ber må­nad. I vec­kan som gick fick jag till och med skra­pa ru­tor­na på bi­len. Och vin­ter­klä­der­na har ploc­kats ut ur gar­de­ro­ben och dam­mats av. Helt nor­malt det ock­så.

Minns ni som­ma­ren? Dag ef­ter dag med över 30 gra­ders vär­me, in­te en regn­drop­pe på fle­ra vec­kor.

Det lar­ma­des till hö­ger och väns­ter. In­te minst i me­di­er­na (in­klu­si­ve den tid­ning du just nu hål­ler i han­den).

Här var beviset på att kli­ma­tet lö­per amok och att mänsk­lig­he­ten, även i vårt lil­la land, står in­för enorma på­frest­ning­ar de när­mas­te de­cen­ni­er­na.

Men det var då det. Nu är allt som van­ligt igen. Som­ma­rens re­kord­het­ta, fo­der­brist, ut­tor­ka­de gräs­mat­tor och dö­en­de träd­går­dar känns av­läg­set. Många av oss har sä­kert re­dan bo­kat vin­terns sol­se­mes­ter – med flyg så klart. Kli­mat­för­änd­ring­ar­na bor­de ha va­rit da­gens topp­ny­het i media de se­nas­te tio åren, an­såg en fors­ka­re ny­li­gen. Och var­för in­te?

Sma­ka på ru­bri­ken: ”Un­der­gång­en nä­ra om ing­et görs”. Sam­ma ru­brik var­je dag, året runt. En rik­tig så kal­lad ki­oskväl­ta­re som sä­kert skul­le loc­ka till läs­ning.

I vec­kan kom en ny larm­rap­port, den här gång­en från FN:s kli­mat­pa­nel IPCC. Det krävs snab­ba åt­gär­der för att den glo­ba­la upp­värm­ning­en ska stan­na vid 1,5 gra­der nå­gon gång mel­lan 2030 och 2052. I så fall för­svin­ner ”ba­ra” 70–90 pro­cent av värl­dens livsvik­ti­ga ko­rall­rev. Sti­ger upp­värm­ning­en till 2 pro­cent för­svin­ner så gott som samt­li­ga ko­rall­rev. Dess­utom kom­mer all is vid Ark­tis smäl­ta bort som­mar­tid minst en gång vart ti­on­de år. Så var­så­god, här är en lar­mar­ti­kel till. Om nå­gon or­kat lä­sa så här långt. För vi män­ni­skor tycks ha en märk­lig be­nä­gen­het att stop­pa hu­vu­det i san­den. Tills det är för sent. Själv är jag för­ban­nad för att ben­sin­pri­set pas­se­rat 16 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.