Här är Ul­riksa­dals nya ho­tell

Vi i Solna - - NYHETER -

Nu väx­er det nya ho­tel­let upp i Ul­riks­dal. Om drygt ett år ska ho­tel­let med det of­fi­ci­el­la nam­net AC Mar­ri­ott Ho­tel Ul­riks­dal stå klart.

AC Mar­ri­ott Ho­tel Ul­riks­dal får över 220 rum, svi­ter och kon­fe­rens­an­lägg­ning­ar. Byg­get av ho­tel­let star­ta­de för ett år se­dan. Byg­gent­re­pre­nör är Con­stre­ra och bakom ar­ki­tek­tu­ren står Ol­le Rex på Rex Ar­ki­tekt­by­rå.

Ho­tell­pro­jek­tet är ett sam­ar­be­te mel­lan den glo­ba­la ho­tell­ked­jan Ma­ri­ott In­ter­na­tio­nal och Vi In­vest, som i dag bland an­nat äger Ho­tel Bent­leys Drott­ning­ga­tan, Ho­tel Kar­la­plan och Ho­tell Gam­la Stan.

FO­TO: VI IN­VEST

Så här ska det nya ho­tel­let vid Ul­riks­dals sta­tion se ut om drygt ett år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.