Var tred­je äld­re mår psy­kiskt då­ligt

Vi i Solna - - NYHETER -

Bi­stånds­hand­läg­ga­re och hem­tjänst­per­so­nal i Sol­na ska ut­bil­das i hur psy­kisk ohäl­sa bland äld­re mot­ar­be­tas.

En­ligt en rap­port från So­ci­al­sty­rel­sen har en tred­je­del av al­la äld­re över 65 år nå­gon gång fått vård för psy­kisk ohäl­sa. Även själv­mordstan­kar är van­li­ga­re bland per­so­ner över 65 år.

Nu star­tar Sol­na stu­die­cirk­lar för bi­stånds­hand­läg­ga­re och per­so­nal in­om hem­tjäns­ten. Di­gi­ta­la fö­re­läs­ning­ar var­vas med dis­kus­sio­ner in­om grup­pen. So­ci­al­för­valt­ning­en och om­vård­nads­för­valt­ning­en har till­sam­mans sökt stat­li­ga sti­mu­lans­me­del för att ar­be­ta med psy­kisk häl­sa un­der när­mas­te fem åren. Med­len be­vil­jas ett år i ta­get.

FO­TO: MOSTPHOTOS

PRO­BLEM. En tred­je­del av al­la äld­re över 65 år nå­gon gång fått vård för psy­kisk ohäl­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.