T-ba­ne­po­li­ser ett steg när­ma­re

Vi i Solna - - NYHETER -

Kon­trol­lan­ter ska få gri­pa per­so­ner som väg­rar iden­ti­fi­e­ra sig, väk­ta­re ska få böt­fäl­la klott­ra­re och en sär­skild po­li­sen­het ska ar­be­ta i SL-nä­tet. Det är någ­ra av punk­ter­na som lands­ting­et nu går vi­da­re med för att för­bätt­ra trygg­he­ten i kol­lek­tiv­tra­fi­ken.

Tra­fik­för­valt­ning­en ska nu fö­re­slå hos re­ge­ring­en att ”ord­nings­la­gen tyd­lig­görs” för att lands­ting­et ska kun­na age­ra och få stör­re be­fo­gen­he­ter för att sä­ker­stäl­la trygg­he­ten.

SL har ti­di­ga­re kon­sta­te­rat att bö­tes­be­lop­pen för plank­ning och ogil­ti­ga färd­be­vis mås­te hö­jas till 2 800 kro­nor för att kon­troll­verk­sam­he­ten ska gå runt eko­no­miskt. I dag lig­ger den siff­ran på 1 500 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.