Tra­fik­ka­os ut­an­för sko­la i Jär­vas­ta­den

Runt åt­ta­ti­den på morg­nar­na är det tra­fi­ka­os ut­an­för Ra­oul Wal­len­berg­sko­lan i Jär­vas­ta­den. Per­son­bi­lar och bus­sar trängs sam­ti­digt som bar­nen skyn­dar till sko­lan.

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg [email protected]­rekt­press.se

Barn tän­ker sig in­te för och är dess­utom svå­ra att se för den som bac­kar.

Kloc­kan är strax fö­re åt­ta på mor­go­nen. Snart ring­er det in till da­gens förs­ta lek­tion på Ra­oul Wal­len­berg­sko­lan i Jär­vas­ta­den. På ga­tan är det nästin­till ka­os.

Bus­sar trängs med bac­kan­de per­son­bi­lar och för­äld­rar som hjäl­per si­na barn över ga­tan till sko­lans grind.

– Kom till­ba­ka i mor­gon när al­la barn bör­jar sam­ti­digt. Då är det to­talt ka­os, sä­ger en mam­ma som just läm­nat av si­na två barn.

He­la tra­fik­si­tu­a­tio­nen ut- an­för sko­lan kom­pli­ce­ras av att cir­ka 25 me­ter av ga­tan är re­ser­ve­rad för bus­sar.

”Fått helt an­nan ef­fekt”

För­äld­rar som släppt av si­na barn kan in­te fort­sät­ta rakt fram på Fri­dens­borgs­vä­gen i rikt­ning mot Bagar­torp ut­an tving­as i stäl­let bac­ka och vän­da bi­len för att kö­ra till­ba­ka åt sam­ma håll som man kom ifrån.

Än­nu har det in­te hänt nå­gon olyc­ka men Lars Brunn­s­tröm, mor­far till två barn som går i sko­lan, är oro­lig.

– Jag för­står de go­da av­sik- ter­na med att ska­pa en sä­ker buss­håll­plats för fram­för allt barn som ska kli­va av och på. Men här har det fått en helt an­nan ef­fekt, sä­ger han.

Snart nä­ra 600 ele­ver

Just nu går när­ma­re 400 ele­ver i för­sko­la och års­kurs 1–4 på Ra­oul Wal­len­berg­sko­lan. När sko­lan ut­vid­gas upp till års­kurs 6 kom­mer an­ta­let ele­ver när­ma sig 600 – allt­så dub­belt så många som i dag.

– Det är de bac­kan­de bi­lar­na som är otäc­ka. En del för­äld­rar öpp­nar ba­ra dör­ren för bar­nen som kli­ver rakt ut i ga­tan. Barn tän­ker sig in­te för och är dess­utom svå­ra att se för den som bac­kar, sä­ger Lars Brunn­s­tröm.

Han tror att si­tu­a­tio­nen ut­an­för sko­lan kan för­bätt­ras om man öpp­nar för tra­fik åt bå­da hål­len.

– El­ler ock­så skul­le man kun­na be­hål­la buss­ga­tan och vid­ga Fri­dens­borgs­vä­gen för att ska­pa en vänd­zon.

I ett mejlsvar skri­ver stads­mil­jö­che­fen i Sol­na, Andreas Eve­stedt, så här:

”Vad gäl­ler si­tu­a­tio­nen in­till Ra­oul Wal­len­berg­sko­lan hål­ler sta­den på att se över den till­sam­mans med ex­plo­a­tö­ren. Ga­tan är än­nu in­te över­läm­nad till sta­den. Vi tit­tar på för­ut­sätt­ning­ar­na att even­tu­ellt änd­ra i ut­form­ning­en i syf­te att få en tyd­li­ga­re och bätt­re fun­ge­ra­de tra­fik­si­tu­a­tion där.”

FOTO: LEIF OLENBURG

Tra­fi­ken är tät och bac­kan­de bi­lar oro­ar många. En kort sträc­ka ut­an­för sko­lan är ba­ra tillå­ten för buss­tra­fik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.