Hem­vän­da­re Di­mitri­a­dis om hur nä­ra SM-gul­det är

Vi i Solna - - SIDAN 1 - An­ders Ekström

AIK:s fot­bolls­her­rar har ena han­den runt Lennart Jo­hans­sons po­kal. Nu när se­ri­en går in i på upploppet har se­ri­e­le­dan­de Gna­get allt i si­na eg­na hän­der för att ta sitt tolf­te SM-guld.

Det bör­jar dra ihop sig. Om mind­re än en må­nad är den all­svens­ka sä­song­en över för den­na gång. AIK:s fot­bolls­her­rar, med el­va SM- guld, har onek­li­gen po­le po­si­tion in­för de sista fem mat­cher­na.

Av­stån­det ner till två­or­na Ham­mar­by och Norr­kö­ping är he­la åt­ta po­äng.

– Det är såklart en bra sä­song hit­tills, det mås­te man ju sä­ga, sä­ger mitt­bac­ken Per Karls­son med an­dan i hal­sen ef­ter en tuff av­slu­tan­de löpöv­ning.

– Men det gäl­ler att av­slu­ta bra an­nars är det ju in­te värt någon­ting.

Un­der landslagsuppehållet är det ett de­ci­me­rat lag som trä­nar. De som in­te är ute och re­pre­sen­te­rar sitt land är kvar på Karl­berg. Trä­na­ren Ri­kard Nor­ling dril­lar se­ri­e­le­da­ren hårt i höst­vär­men in­för den av­slu­tan­de sista sjät­te­de­len.

”Pa­nos” åter­vän­de hem

En av dem som trä­na­de var Pa­na­jo­tis Di­mitri­a­dis. Den 32- åri­ga Ha­galunds­so­nen kom ”hem” i som­ras ef­ter tre år i Tur­ki­et.

– Det här är hem­ma för mig, sä­ger ”Pa­nos” med ett le­en­de och kol­lar ut över trä­nings­an­lägg­ning­en.

– Att kom­ma till­ba­ka till AIK var ett lätt val och det var mitt mål att åter­vän­da hit en dag. AIK tar hand om si­na spe­la­re och dör­ren till­ba­ka var öp­pen, vil­ket jag är väl­digt tack­sam för.

Myc­ket var an­nars sig likt i Gna­get och på Karl­berg, men att kom­ma in mitt i sä­song­en var en helt ny upp­le­vel­se.

– Det var en lång väg och li­te upp­förs­bac­ke att kom­ma in mitt i sä­song­en. Förs­ta gång­en för mig. Det var en ut­ma­ning men jag har job­bat hårt för att bli re­do och bi­dra med det jag kan, sä­ger Di­mitri­a­dis och fort­sät­ter:

– Jag har fått spe­la en hel del och bi­dra­git till fram­gång­ar­na, men jag kän­ner att jag har mer att ge.

Bra sits

Sol­na­grab­ben, som har AIK som mo­der­klubb, kom även hem till en se­ri­e­le­da­re.

– Det är onek­li­gen en bra sits vi satt oss i, al­la har ju sett ta­bel­len. Men vi ska in­te ske­na i väg ut­an fort­sät­ta ta en match i ta­get som vi gjort så bra hit­tills i år. Ing­et är klart än.

Per Karls­son, från Hu­vuds­ta, har va­rit i den här si­tu­a­tio­nen ti­di­ga­re. 2009 vann han guld med svart­gult, det året av­gjor­des den jäm­na se­ri­en i slutom­gång­ar­na.

– Myc­ket har hänt med fot­bol­len se­dan dess. Jag tyc­ker vi har ett bätt­re ge­nom­tänk nu och mer proff­sigt. Det var själv­klart bra även 2009, men li­te mer spre­tig då än nu.

”Ing­et an­nat än guld”

Trots att mitt­bac­ken gjort över 300 mat­cher för klub­ben och 15 a-lags­sä­song­er är han fak­tiskt li­te ner­vös in­för slut­tam­pen.

– Det är såklart en viss an­spän­ning, det är svårt att in­te ryc­kas med när man är i det. Det be­ty­der så myc­ket för många och är så vik­tigt. Men jag för­sö­ker än­då nju­ta av si­tu­a­tio­nen trots ner­vo­si­te­ten, sä­ger Per och får med­håll av ”Pa­nos”.

– Det är klart vi ska pas­sa på att nju­ta av si­tu­a­tio­nen och var­da­gen. Men ald­rig glöm­ma re­sans gång och det som ska gö­ras. Gul­det är må­let, klart det är så.

In­te räk­na po­äng

Per är in­ne på sam­ma spår.

– Vi ska in­te hål­la på att räk­na po­äng ut­an fort­sät­ta job­ba på den in­slag­na vägen. Det är fem mo­ti­ve­ra­de lag kvar att mö­ta och här­näst ett kul der­by. Vi har fem cup­fi­na­ler som vän­tar.

– Vi ska fort­sät­ta job­ba sys­te­ma­tiskt och in­te änd­ra på nå­got. Men oav­sett är ju gi­vet­vis må­let att ta guld, det finns ing­et an­nat.

Men vi ska in­te ske­na i väg ut­an fort­sät­ta ta en match i ta­get som vi gjort så bra hit­tills i år. Ing­et är klart än.

FOTO: AN­DERS EKSTRÖM

VETERAN. Hu­vud­stagrab­ben Per Karls­son, 32, har spe­lat i klub­ben se­dan 1998, i a-la­get se­dan 2003.

TRÄ­NA­RE. Ri­kard Nor­ling dril­lar la­get in­för den av­slu­tan­de sjät­te­de­len av sä­song­en.

HEM­VÄN­DA­RE. Ef­ter tre år i Tur­ki­et kom Pa­na­jo­tis ”Pa­nos” Di­mitri­a­dis hem till AIK i som­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.