Lad­dat om laddstol­par

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg [email protected]­rekt­press.se

In­nan som­ma­ren ska 56 nya ladd­box­ar fin­nas på plats vid Sig­na­lis­tens p-plat­ser. En egen ladd­plats kos­tar 600 kro­nor ex­tra i må­na­den. Pri­set har or­sa­kat en del upp­stån­del­se i so­ci­a­la me­di­er.

En ga­ra­ge­plats på Järv­sti­gen i Bergs­ham­ra hos den kom­mu­na­la bo­stads­stif­tel­sen Sig­na­lis­ten kos­tar i dag 1 300 kro­nor i må­na­den. Den som vill ha en plats med laddstol­pe och gra­tis el får läg­ga till yt­ter­li­ga­re 600 kro­nor. För bi­lä­ga­re som in­te är hy­res­gäs­ter hos Sig­na­lis­ten blir må­nads­kost­na­den än­nu hög­re.

Lad­da gra­tis

En del boende har ifrå­ga­satt kost­na­den – spe­ci­ellt ef­tersom det finns en laddstol­pe i Bergs­ham­ra cent­rum någ­ra hund­ra me­ter bort.

Där kan man lad­da sin el­bil gra­tis. Laddstol­pen är en av sex som sat­tes upp av Sig­na­lis­ten och Sol­na stad i en ge­men­sam sats­ning 2014.

– Det finns inga pla­ner på att ta bort dem, skri­ver Åsa Hart, kom­mu­ni­ka­tions­chef på Sig­na­lis­ten, i ett mejl.

Att ful­lad­da en nor­mal­stor el­bil kos­tar un­ge­fär 90 kro­nor.

Ladd­ning­en tar cir­ka fem tim­mar och räc­ker till när­ma­re 50 mil i stads­tra­fik och cir­ka 35–40 mil på mo­tor­väg. En laddstol­pe kos­tar mel­lan 15 000 och 30 000 kro­nor att iord­ning­stäl­la be­ro­en­de på pla­ce­ring.

Ef­ter­frå­gan på de laddstol­par som Sig­na­lis­ten just nu sät­ter upp i bland an­nat Ha­galund, Skyt­te­holm och Väst­ra vägen har va­ri­e­rat.

I Bergs­ham­ra är tre av fy­ra plat­ser fort­fa­ran­de le­di­ga. I Ag­nes­berg är en av två plat­ser out­hyr­da.

FOTO: LEIF OLDENBURG

SKILL­NAD. Sig­na­lis­ten ladd­plats i ga­rage kos­tar 600 kro­nor i må­na­den. Bostads­stif­tel­sens stol­pe någ­ra hund­ra me­ter bort är gra­tis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.