Tå­gen stop­pas vid ge­ting­mid­ja

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Per Brandt [email protected]­rekt­press.se

Det kan bli trångt i tå­gen och vid sta­tio­ner­na Stock­holm Ci­ty, Stock­holms söd­ra och Fle­mings­berg.

I hel­gen stängs tåg­spå­ren mel­lan Söd­ra sta­tion och Cen­tral­sta­tio­nen av igen.

I som­ras var det förs­ta året av tre med av­stäng­ning­ar av den så kal­la­de ”ge­ting­mid­jan, tåg­spå­ren mel­lan Sö­der­malm och Cen­tra­len när sträc­kan ska re­no­ve­ras

Nu till hel­gen är det dags igen, med­de­lar Tra­fik­ver­ket.

Med start fredag, 19 ok­to­ber kloc­kan 22, stängs ge­ting­mid­jan av för att de bland an­nat ska kun­na la­ga be­tongska­dor i Sö­der­tun­neln och gö­ra en del and­ra kom­plet­te­ra­de ar­be­ten och prov­tag­ning­ar.

Ar­be­tet är in­pla­ne­rat se­dan ti­di­ga­re. Även i påsk vän­tar en kor­ta­re av­stäng­ning in­nan näs­ta som­mars läng­re av­brott på nytt.

Vän­der vid Söd­ra

Pre­cis som i som­ras kom­mer SJ:s sö­der­gå­en­de tåg och and­ra re­gi­o­nal­tåg att vän­da och av­gå på Stock­holms söd­ra el­ler Fle­mings­berg. MTR Ex­press kör en an­nan väg och ut­går från Cen­tral­sta­tio­nen en­ligt Tra­fik­ver­ket som upp­ma­nar al­la re­se­nä­rer att kol­la sin bil­jet­ter ex­tra no­ga i hel­gen.

På SL flag­gar man för fler re­se­nä­rer än van­ligt i pen­del­tra­fi­ken i hel­gen.

”Re­se­nä­rer med fjärr- och re­gi­o­nal­tåg hän­vi­sas till pen­del­tå­gen mel­lan Stock­holm C och Stock­holms söd­ra/ Fle­mings­berg. Det kan bli trångt bå­de i tå­gen och vid sta­tio­ner­na Stock­holm Ci­ty, Stock­holms söd­ra och Fle­mings­berg.”

FOTO: MOSTPHOTOS

I hel­gen ska tra­fik­ver­ket job­ba med ge­ting­mid­jan som bin­der sam­man al­la tåg ge­nom Stock­holm. STÄNGS PÅ NYTT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.