Vol­ga­s­vam­pen är till­ba­ka på brun flas­ka

Vi i Solna - - HEJ SOLNA - CHAR­LOT­TE ARWEDSSON Re­por­ter Pra­ta med mig! char­lot­te.arwedsson @di­rekt­press.se

Härom­sistens upp­vak­ta­de mi­na kä­ra kol­le­gor mig med en korg blan­da­de god­sa­ker, där­ibland en brun flas­ka med okänt in­ne­håll. Trod­de jag, ja...

På eti­ket­ten stod det ”kom­bu­cha” – tyd­li­gen hip­ster­dryc­ken fram­för and­ra (om man bort­ser från kons­ti­ga mi­kro­bryg­ge­ri­öl­sor­ter) som be­står av ett slags jäst te. Vad det sma­kar? Tja, som jäst te. Men än­då gott på nå­got märk­ligt sätt.

Ef­ter någ­ra klun­kar blev jag fun­der­sam. Den påmin­de om nå­got. Men vad?

Jag bör­ja­de van­ka av och an som pro­fes­sor Balt­ha­zar. Och plöts­ligt för­flyt­ta­des jag till sent 70-tal och fu­rukö­ket hem­ma hos min kom­pis Ai­na hem­ma i Vim­mer­by. Det var ju vol­ga­s­vamp!

Den gam­la hög­sta­di­etren­den ha­de åter­upp­stått, upp­hot­tad och snyggt om­pa­ke­te­rad i cool flas­ka. Men mig lu­ra­de den in­te!

Vol­ga­s­vam­pen var ett märk­ligt fe­no­men. Den bod­de i en stor glas­burk och ma­ta­des med en bland­ning av te och soc­ker för att så små­ning­om ge en syr­lig dryck. ”Svam­pen” såg ut som ett slags ma­net som sim­ma­de om­kring där in­ne, näs­tan li­te ali­en­ak­tig.

När dryc­ken var klar, vil­ket tog en siså­där två vec­kor om jag minns rätt, tog man upp ge­léklum­pen, skölj­de av den och gav den vi­da­re till en kom­pis som bör­ja­de på en ny sats. Un­ge­fär som ett ked­jebrev.

När svam­pen gjort sitt hos Ai­na fick An­na den som gav den till Eva-Lott, som gav den vi­da­re till un­der­teck­nad i ett evigt krets­lopp.

Svam­pen, som egent­li­gen in­te är nå­gon svamp ut­an en ko­lo­ni av bak­te­rie- och jäst­kul­tu­rer, sägs hur som helst ha en rad häl­so­främ­jan­de egen­ska­per. El­ler vad sägs om ”stär­ker im­mun­för­sva­ret, un­der­lät­tar mat­smält­ning­en, hål­ler ko­les­te­ro­let i schack och re­nar krop­pen”? Vi var ett gäng hyf­sat fris­ka ton­årstje­jer. Och med fa­cit i hand kanske det rent av var Vol­ga­s­vam­pens för­tjänst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.