Svår­löst tra­fik­ka­os vid den nya sko­lan

Sko­lans barn ut­sat­ta när många läm­nar med bil

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg [email protected]­rekt­press.se

Tra­fik­si­tu­a­tio­nen ut­an­för sko­lan i Jär­vas­ta­den kan ta tid att lö­sa. Ett pro­blem är att an­sva­ret för ga­tan de­las mel­lan Sol­na stad och ex­plo­a­tö­ren Jär­vas­ta­den AB.

Det kan ta tid att lö­sa tra­fik­si­tu­a­tio­nen ut­an­för Ra­oul Wal­len­berg­sko­lan i Jär­vas­ta­den. Ett pro­blem är att an­sva­ret för ga­tan de­las mel­lan Sol­na stad och ex­plo­a­tö­ren Jär­vas­ta­den AB.

Vi i Sol­nas ar­ti­kel om tra­fik­ka­o­set ut­an­för Ra­oul Wal­len­berg­sko­lan på morg­nar­na har or­sa­kat en het de­batt i so­ci­a­la me­di­er.

”Jag blev choc­kad. Snäl­la för­äld­rar, pri­o­ri­te­ra vå­ra barns sä­ker­het”, skri­ver en mam­ma.

Ef­tersom Fri­dens­borgs­vä­gen pre­cis ut­an­för sko­lan över­går till att bli buss­ga­ta tving­as bil­bur­na för­äld­rar som läm­nat si­na barn bac­ka och vän­da – sam­ti­digt som det som det kom­mer bus­sar i bå­da rikt­ning­ar­na. Runt kloc­kan åt­ta på mor­gon är det ka­os på ga­tan.

”Hur många barn be­hö­ver egent­li­gen läm­nas med bil?” und­rar en för­äl­der.

Fri­dens­borgs­vä­gen till och med buss­håll­plat­sen sor­te­rar un­der Sol­na stad. Re­s­te­ran­de del från buss­håll­plat­sen ner mot Mönst­rings­vä­gen är ex­plo­a­tö­ren Jär­vas­ta­dens AB:s an­svar.

– Vi un­der­sö­ker till­sam­mans med Jär­vas­ta­den AB hur vi kan för­bätt­ra tra­fik­si­tu­a­tio­nen ut­an­för sko­lan, sä­ger Andre­as Eve­stedt, stads­mil­jö­chef i Sol­na.

Ska­pa en vänd­plats

Bland an­nat tit­tar man på möj­lig­he­ter­na att ska­pa en bra vänd­plats för bi­lar­na.

Jär­vas­ta­den AB ha­de in­te räk­nat med så tät bil­tra­fik när man pla­ne­ra­de för buss­håll­plat­sen.

– Från bör­jan fo­ku­se­ra­de vi på att ska­pa en sä­ker buss- hållplats. Vi räk­na­de in­te med att så många kör si­na barn till sko­lan i bil. Se­dan för­sko­lan öpp­na­de nu i höst har tra­fi­ken bli­vit än­nu in­ten­si­va­re, sä­ger En­ri­que Oy­ar­zun, pro­jekt­chef på Jär­vas­ta­den AB.

”Bäs­ta vo­re en­kel­rik­ta”

Niklas Holms­ten har pre­cis läm­nat sin ni­o­å­ri­ga son och sex­å­ri­ga dot­ter på sko­lan.

– I van­li­ga fall cyklar vi men i dag blev det bi­len. Det to­ki­ga är att det in­te finns nå­gon­stans att vän­da för de som kör bil. Det bäs­ta kanske vo­re att en­kel­rik­ta ga­tan och lå­ta bus­sen ta en an­nan väg, sä­ger han.

Från bör­jan fo­ku­se­ra­de vi på att ska­pa en sä­ker buss­håll­plats. Vi räk­na­de in­te med att så många kör si­na barn till sko­lan i bil.

FO­TO: LEIF OLDENBURG

LÖS­NING. Niklas Holms­ten tror att en bra vänd­plats och en­kel­rikt­ning kan va­ra en lös­ning.

KAOSET. Från den 20 ok­to­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.