Pro­tes­ter mot Sol­nas pris

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg

Or­ga­ni­sa­tio­nen Wa­ter Aid får Sol­na stads mil­jöpris 2018. Be­slu­tet togs av mil­jö- och häl­so­skydds­nämn­den på tis­dags­kväl­len. Men Nät­ver­ket Räd­da Råsta­sjön an­ser att man bor­de fått pri­set ef­ter al­la års kamp för ett re­ser­vat.

Ann Hägg­mark Bell var en av grun­dar­na av Nät­ver­ket som på någ­ra år sam­la­de ihop över 24 000 namn i pro­test mot Sol­na stads bygg­pla­ner vid Råsta­sjön.

– Det är lö­je­väc­kan­de att Sol­na stad ald­rig upp­märk­sam­mar en or­ga­ni­sa­tion som en­ga­ge­rat så många Sol­na­bor och som gjort så vik­ti­ga av­tryck i po­li­ti­ken, sä­ger hon.

Hon på­pe­kar att Nät­ver­ket re­dan 2014 ut­sågs till en av ” Årets mil­jö­hjäl­tar” av Världs­na­tur­fon­den. Ut­mär­kel­sen de­la­des ut av kung Carl XVI Gustaf vid en ce­re­mo­ni på Ul­riks­dals slott.

– Sol­na stad bor­de ha ta­git ett steg till­ba­ka i stäl­let för att be­hand­la oss som pest, sä­ger Ann Hägg­mark Bell.

I mo­ti­ve­ring­en till att Wa­ter Aid får årets mil­jöpris står

Sol­na stad bor­de ha ta­git ett steg till­ba­ka i stäl­let för att be­hand­la oss som pest.

det bland an­nat ”för att de var­je år för­änd­rar mil­jo­ner män­ni­skors liv ge­nom ökad till­gång till rent vat­ten, sa­ni­tet och hy­gi­en i värl­dens fat­ti­gas­te sam­häl­len.”

Bland de 13 no­mi­ne­ra­de fanns ut­ö­ver Wa­ter Aid och Nät­ver­ket Räd­da Råsta­sjön bland an­nat Nor­re­ner­gi, Ica Sve­ri­ge, Café Sjöstu­gan och Sol­na frukt & grönt. Wa­ter Aid har sitt kon­tor med 20 an­ställ­da på Han­ne­bergs­ga­tan i Skyt­te­holm.

Väns­ter­par­ti­et yr­ka­de på att Räd­da Råsta­sjön skul­le få pri­set.

Årets Håll­bar­hets­sti­pen­di­um fo­ku­se­ra­de på id­rotts­för­e­ning­ar. Pris­sum­man på 40 000 kro­nor de­las mel­lan IFK Bergs­ham­ras fot­bolls­verk­sam­het för barn och Sol­na Sho­to­kan Ka­ra­teklubb.

FO­TO: LEIF OLDENBURG

SKYDDAT. I dag är sto­ra de­lar av Råsta­sjön i Sol­na ett na­tur­re­ser­vat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.