Tuf­fa kvin­nor i po­li­ti­ken

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg [email protected]­rekt­press.se

Det är värt allt slit. Som po­li­ti­ker kan man verk­li­gen för­änd­ra sa­ker som är vik­ti­ga för många män­ni­skor.

För 40 år se­dan satt 24 kvin­nor i Sol­nas kom­mun­full­mäk­ti­ge. I dag är det 25 – två fär­re än ef­ter för­ra va­let. Av sju hel­tids­tjäns­ter som kom­mu­nal­råd in­ne­has sex av män.

Sa­ra Kuk­ka Sa­lam ( S) och Ma­ri­an­ne Dam­ström Ge­re­ben (L) har var­de­ra 50 pro­cent av en hel­tid. Öv­ri­ga åt­ta halv­tids­tjäns­ter in­ne­has av män. Hel­tids­av­lö­na­de kom­mu­nal­råd är kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Pe­hr Gran­falk (M) och op­po­si­tions­rå­det Ar­ne Öberg (S).

Li­be­ra­ler­nas Ma­ri­an­ne Dam­ström Ge­re­ben och Cen­ter­par­ti­ets An­na Las­ses är de en­da kvin­nor­na som sit­ter som ord­fö­ran­de i nå­gon av de tyngs­ta nio nämn­der­na. Bå­da upp­le­ver att det po­li­tis­ka li­vet är tufft.

– Kra­vet på oss po­li­ti­ker har ökat. Som kvin­na kän­ner man of­ta att man vill va­ra en fö­re­bild, man vill gö­ra ett bra jobb och blir kanske li­te av en ”duk­tig flic­ka”. Ing­et fel i det. Jag vill vi­sa mi­na dött­rar och and­ra kvin­nor att man kan gö­ra skill­nad, sä­ger Ma­ri­an­ne Dam­ström Ge­re­ben

Även An­na Las­ses kän­ner att hon in­te ba­ra är po­li­ti­ker – ut­an även en fö­re­bild för and­ra kvin­nor.

– Oh, ja. Som kvin­na stäl­ler man nog hög­re krav på sig själv än vad män­nen gör. Jag är dess­utom fri­tids­po­li­ti­ker med två små barn. Och även om jag har en man som stäl­ler upp kan det va­ra tufft.

”Har in­te lagt hin­der”

Mo­de­ra­ter­nas Lars-Er­ik Sal­mi­nen, 68, har sut­tit i Sol­na kom­mun­full­mäk­ti­ge se­dan 1991. Det var ock­så un­der den man­dat­pe­ri­o­den (1991– 94) som Sol­nas störs­ta par­ti se­nast ha­de ett kvinn­ligt kom­mu­nal­råd. Elisabeth Falk (M) an­sva­ra­de då för äldre­omsor­gen.

De se­nas­te fem man­dat­pe­ri­o­der­na har Mo­de­ra­ter­na i Sol­na be­satt sam­man­lagt 16 kom­mu­nal­råds­pos­ter – med åt­ta män.

– Jag kän­ner in­te att vi har lagt hin­der i vägen för kvin­nor­na. Sna­ra­re är det nog så att det van­li­ga ar­bets­li­vet loc­kar mer med fas­ta ar­bets­ti­der och le­di­ga helger. När jag var kom­mu­nal­råd var det svårt att få ihop en fa­mil­je­mid­dag el­ler en helg på lan­det, sä­ger LarsErik Sal­mi­nen.

Ång­rar in­te

Trots att po­li­ti­ken är ett upp­drag ut­an fas­ta ar­bets­ti­der och med myc­ket ar­be­te på kväl­lar och helger ång­rar var­ken Ma­ri­an­ne Dam­ström Ge­re­ben el­ler An­na Las­ses att de tog kli­vet in i den po­li­tis­ka snål­blås­ten.

– Det är värt allt slit. Som po­li­ti­ker kan man verk­li­gen för­änd­ra sa­ker som är vik­ti­ga för många män­ni­skor, sä­ger An­na Las­ses.

Ibland när 30 män har gått upp i ta­lar­sto­len och sagt un­ge­fär sam­ma sak kan An­na Las­ses tryc­ka på knap­pen för att ta plats i de­bat­ten.

– Jag vill vi­sa att nu får det räc­ka, nu går jag upp.

– Vi kvin­nor går upp i ta­lar­sto­len när vi har nå­got att sä­ga, kon­sta­te­rar Ma­ri­an­ne Dam­ström Ge­re­ben.

FO­TO: LEIF OLDENBURG

NÄMN­DER. An­na Las­ses (C) och Ma­ri­an­ne Dam­ström Ge­re­ben (L) är kom­mu­nal­råd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.