Sig­na­lis­tens ladd­ning får kri­tik

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg [email protected]­rekt­press.se

Sig­na­lis­tens hy­ra hö­jer milpri­set för en el­bil till un­ge­fär sex kro­nor.

För­e­ning­en Grö­na Bi­lis­ter är kri­tisk till pris­sätt­ning­en av Sig­na­lis­tens nya ladd­plat­ser i Bergs­ham­ra. Kost­na­den mot­sva­rar in­te bo­stads­stif­tel­sens ut­gif­ter, an­ser för­e­ning­en.

Grö­na Bi­lis­ters el­bils­ex­pert Gor­don Ström­felt har räk­nat på Sig­na­lis­tens må­nads­kost­nad, 600 kro­nor ext­ra för en egen ladd­plats med fri el i ga­ra­get på Björnsti­gen.

– Hund­ra kro­nor ha­de va­rit rim­li­ga­re må­nads­pris. Det är trist när man gör af­fär av en kli­mat­sats­ning, sä­ger han.

En­ligt Grö­na Bi­lis­ter ar­betspend­lar en ge­nom­snitt­lig bi­list tre-fy­ra mil per dag el­ler runt 100 mil i må­na­den. El­kost­na­den är un­ge­fär 1.50 kro­nor per mil. För att kom­ma upp i må­nads­kost­nad på 600 kro­nor mås­te el­bi­len allt­så rul­la i cir­ka 400 mil.

– Sig­na­lis­tens må­nads­hy­ra hö­jer milpri­set för en el­bil till un­ge­fär sex kro­nor. He­la el­bilskal­ky­len slås sön­der ef­tersom det finns snå­la fos­sil­driv­na bi­lar som kla­rar sig på sam­ma mil­kost­nad, sä­ger Gor­don Ström­felt.

En­ligt Ström­felt kos­tar en vägg­hängd ladd­box mel­lan 10 000 och 20 000 kro­nor att in­stal­le­ra. Ut­gif­ten kan dess­utom hal­ve­ras ge­nom stöd från Kli­ma­tal­ter­na­ti­vet. Livsläng­den för en ladd­box be­räk­nas till 15 år.

– Ef­ter 15 år har en ga­ra­ge­plats hos Sig­na­lis­ten kostat to­talt 108 000 kro­nor. Det är in­te rim­ligt, sä­ger Gor­don Ström­felt.

”Rim­lig hy­ra”

Sig­na­lis­tens kom­mu­ni­ka­tions­chef Åsa Hart hän­vi­sar till det mailsvar hon skic­kat till Grö­na Bi­lis­ter. Där skri­ver hon bland an­nat att bo­stads­stif­tel­sen jäm­fört med vad and­ra fas­tig­hets­ä­ga­re tar be­talt för en el­plats (16A):

” Vi kom då fram till att 600 kro­nor en­ligt vår be­döm­ning var rim­ligt ut­i­från mark­nads­pris. Vi har ock­så be­dömt att det är en rim­lig hy­ra för att täc­ka Sig­na­lis­tens kost­na­der för lång­sik­tig ut­bygg­nad av el­plat­ser i vå­ra om­rå­den”.

FO­TO: LEIF OLDENBURG OCH GRÖ­NA BI­LIS­TER

LADD­PLATS. En av ladd­plat­ser­na på Björnsti­gen i Bergs­ham­ra. El­bils­ex­per­ten Gor­don Ström­felt an­ser att Sig­na­lis­ten gör af­fär av en vik­tig kli­mat­frå­ga

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.