Årets bi­drag till el­cyklar har ta­git slut

Vi i Solna - - NYHETER -

Tors­da­gen den 18 ok­to­ber gick ti­den ut för att sö­ka el­cy­kel­pre­mie – men spar kvit­tot. Det kan kom­ma en ny chans ef­ter års­skif­tet.

För­sö­ket med en ra­batt på 25 pro­cent vid köp av bland an­nat el­cyklar har bli­vit en stor suc­cé. Nu är he­la pot­ten på 425 mil­jo­ner kro­nor för­bru­kad. Över 70 000 per­so­ner har fått i snitt 4 200 kro­nor i bi­drag till sitt köp av en el­cy­kel.

Den som går fun­de­rar på att kö­pa en el­cy­kel gör klokt i att spa­ra kvit­tot – det kan näm­li­gen kom­ma nya peng­ar näs­ta bud­getår. Bi­dra­get be­ta­las ut av Na­tur­vårds­ver­ket.

FO­TO: MOSTPHOTOS

SPAR. Den som kö­per el­cy­kel bör spa­ra kvit­tot, nytt bi­drag kan ges näs­ta år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.