Kva­li­tets­pris till om­sorgs­bo­en­den

Vi i Solna - - NYHETER -

Min­dMe och Frösun­da vård- och om­sorgs­bo­en­de har till­de­lats Kva­li­tets­pri­set 2018.

Min­dMe fick pri­set för ”sitt ar­be­te med kva­li­tets­säk­ring och kom­pe­tens­ut­veck­ling in­om ra­men för en evi­dens­ba­se­rad prak­tik.”

Mo­ti­ve­ring­en för Frösun­da vård- och om­sorgs­bo­en­de löd: ” För sitt sys­te­ma­tis­ka ar­be­te kring kom­mu­ni­ka­tion i syf­te att öka den en­skil­des och an­hö­ri­gas möj­lig­het att va­ra del­ak­ti­ga och kun­na på­ver­ka.”

Dess­utom gick he­dersom­näm­nan­den till Sko­ga vård- och om­sorgs­bo­en­de, Pol­hems­går­dens vård- och om­sorgs­bo­en­de samt till Waxö LLS bo­en­de och LSS dag­lig verk­sam­het.

Pri­ser­na de­la­des ut un­der Kva­li­tets­da­gen.

FO­TO: LEIF OLDENBURG

KOLLAD. Mi­ne­re Jons­son från Sy­nop­tik kol­lar hur Mats Klint­dahl ser på långt håll,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.