Blågrö­na bud­ge­ten straf­far p-syn­dar­na

Ing­en skat­te­höj­ning – men re­dan från års­skif­tet höjs av­gif­ter­na för fel­par­ke­ra­re i Sol­na. Det är det ome­del­ba­ra re­sul­ta­tet av den förs­ta blågrö­na bud­ge­ten på över 25 år.

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg leif.oldenburg@di­rekt­press.se

Re­sul­ta­tet av den blågrö­na bud­ge­ten slår mot bi­lis­ter­na. Ef­ter års­skif­tet chock­höjs bö­tes­be­lop- pet för fel­par­ke­ra­re. Sam­ti­digt ses he­la par­ke­rings­sy­ste­met i Sol­na över.

De ti­di­ga­re al­li­ans­par­ti­er­na M, L, C och KD har nu fått en ny part­ner i MP. När hu­vud­dra­gen i näs­ta års bud­get pre­sen­te­ra­des vid en press­träff var det ing­en som vil­le ta­la om de hår­da ord som ut­väx­lats un­der fy­ra års de­bat­ter i full­mäk­ti­ge och un­der val­rö­rel­sen. I stäl­let nämn­des ord som ” kon­struk­tivt”, ”prag­ma­tiskt” och ”po­si­tiv pro­cess”.

– Vi gick till val på att få ett nytt sty­re i Sol­na. Och på sätt och vis kan man väl sä­ga att det blev så, sä­ger Mil­jö­par­ti­ets grupple­da­re Bern­hard Hu­ber som me­nar att par­ti­et läm­nat ” gröna av­tryck” i bud­ge­ten.

Han näm­ner fram­för allt den kli­matstra­te­gi som nu ska tas fram och om­fat­ta i prin­cip al­la sta­dens verk­sam­he­ter.

Cy­kel­pla­nen fort­sät­ter

Sats­ning­en på att fort­sät­ta ar­be­tet med cy­kel­pla­nen får 15 mil­jo­ner kro­nor näs­ta år mot tio mil­jo­ner i år.

– Vi kom­mer att åt­gär­da fler sträc­kor än i år. Vil­ka är in­te be­stämt, sä­ger tek­nis­ka nämn­dens ord­fö­ran­de Mag­nus Persson (C).

Fem mil­jo­ner kro­nor läggs på att sä­ker­stäl­la vat­ten­kva­li­te­ten i Brunns­vi­ken.

Skol­peng­en höjs med två pro­cent och fem mil­jo­ner kro­nor an­slås till en rik­tad sats­ning för att för­bätt­ra Myc­ket av peng­ar­na kom­mer att gå till års­kurs 4–6. För års­kurs 9 ver­kar tren­den ha vänt upp­åt. kun­skaps­re­sul­ta­ten i grund­sko­lan.

– Myc­ket av peng­ar­na kom­mer att gå till års­kurs 4– 6. För års­kurs 9 ver­kar tren­den ha vänt upp­åt, sä­ger barn- och ut­bild­nings­nämn­dens ord­fö­ran­de Ma­ri­an­ne Dam­ström Ge­re­ben (L).

Nytt äldre­bo­en­de

Pla­ne­ring­en för ett nytt äldre­bo­en­de i nor­ra Sol­na fort­sät­ter. Det kan ta fem till sju år in­nan bo­en­det står fär­digt. I stra­te­gin för En­kö­pings­vä­gen nämns om­rå­det vid den riv­na Bagar­torps­sko­lan som ett tänk­bart al­ter­na­tiv.

– Det är ett al­ter­na­tiv men vi har in­te låst oss vid en plats än­nu, sä­ger om­vård­nads­nämn­dens ord­fö­ran­de Samu­el Klipp­falk (KD).

Klart är i al­la fall att fel­par­ke­ra­re i Sol­na kom­mer att få be­ta­la mer re­dan ef­ter års­skif­tet.

Lägs­ta av­gift höjs från 300 till 500 kro­nor, en p-bot på 500 kro­nor kom­mer i fram­ti­den kos­ta 750 kro­nor och det högs­ta be­lop­pet höjs från da­gens 1 000 kro­nor till 1 200 kro­nor.

– Det är lät­ta­re att hö­ja tax­or för män­ni­skor som gör fel, sä­ger kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Pe­hr Gran­falk (M).

”Vi job­bar vi­da­re”

Ar­be­tet med att se över he­la par­ke­rings­sy­ste­met i Sol­na ska av­lu­tas un­der året.

Det hand­lar bland an­nat om tax­or­na för bo­en­de­par­ke­ring och be­sökspar­ke­ring. Nu­va­ran­de ni­vå­er har gällt se­dan 2012 och myc­ket ta­lar för en höj­ning.

De mil­jo­ner som nu som nu lan­dar in­om oli­ka om­rå­den kom­mer att få kon­kret in­ne­håll när de po­li­tis­ka be­slu­ten tas i nämn­der­na.

– Vi job­bar vi­da­re med många frå­gor. I dag vet vi ju in­te ens vil­ken re­ge­ring som ska sty­ra det här lan­det, kon­sta­te­rar Bern­hard Hu­ber.

FO­TO: LEIF OLDENBURG

DYRARE. Re­dan den 1 ja­nu­a­ri höjs p-bö­ter­na i Sol­na. Högs­ta be­lopp blir 1 200 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.