Hur gör ni, kan man swisha till spö­ke­na?

Vi i Solna - - HEJ SOLNA - LEIF OLDENBURG Re­por­ter Pra­ta med mig! leif.oldenburg @di­rekt­press.se

Vem kan väx­la en två­hund­ring till mynt och små­sed­lar? Själv har jag in­te haft mynt i jack­fic­kan på fle­ra må­na­der.

Den här hel­gen sit­ter jag och väntar på det väl­be­kan­ta fnitt­ret i far­stun och pling­et på dörr­kloc­kan.

Jag vet vad som väntar när jag öpp­nar. Ett gäng läs­ki­ga mons­ter, spö­ken och vand­ran­de ske­lett. Det är ju Hal­lo­ween.

I vå­ras var det tre gul­li­ga påsk­kär­ring­ar som tac­ka­de och neg för li­te godis. Men hur kö­per man sig fri från spö­ken? Som al­la and­ra mo­der­na män­ni­skor har jag näm­li­gen inga kon­tan­ter. Jo, det lig­ger all­tid en två­hund­ring i plån­bo­ken som re­serv. Men små­mynt?

Och 200 kro­nor – så dy­ra är väl in­te spö­ken? In­fla­tio­nen har ju hål­lit sig på hyf­sa­de ni­vå­er de se­nas­te åren.

Re­dan i ons­dags bör­ja­de jag fun­de­ra på hur man fix­ar li­te små­peng­ar i des­sa kon­tant­lö­sa ti­der. Vem kan väx­la en två­hund­ring till mynt och små­sed­lar? Själv har jag in­te haft mynt i jack­fic­kan på fle­ra må­na­der. Ban­ken? Knap­past. Om man ens han­te­rar kon­tan­ter. Min dag­li­ga mat­bu­tik har slu­tat med kon­tan­ter. Och ban­ko­ma­ten två kilo­me­ter bort spot­tar ut 100-kro­nors­sed­lar som mins­ta valör. Nu­me­ra går det till och med all­de­les ut­märkt att swisha sin be­tal­ning till man­nen som säl­jer Si­tu­a­tion Stock­holm ut­an­för Ica-bu­ti­ken. Men kan man swisha till spö­ken? Kanske tar de kort. An­nars får jag väl kö­pa li­te godis. Som förr i ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.