Här är JM:s nya kon­tor i Sol­na

Vi i Solna - - NYHETER -

Nu går de­talj­pla­nen för JM:s nya kon­tors­fas­tig­het vid Ekelunds­bron ut på sam­råd. Mel­lan 700 och 1 000 kon­tors­plat­ser pla­ne­ras bygg­na­den.

I pla­nen finns även en torg­bild­ning som är tänkt att kopp­la ihop Ekelunds­om­rå­det med Kungs­hol­men. Tor­get är ska lig­ga i kors­ning­en av Ekelunds­vä­gen och en ny ga­ta som ska­pas i Ekelunds­brons för­läng­ning in mot Sol­na.

– Det här pro­jek­tet är ett förs­ta steg för att kny­ta ihop Stock­holm och Sol­na på ett bra sätt, sä­ger Torsten Sve­no­ni­us (M), ord­fö­ran­de i bygg­nads­nämn­den i ett press­med­de­lan­de.

HSB pla­ne­rar sam­ti­digt för ett stort ut­veck­lings­om­rå­de i Ekelund ovan­för Pam­pas. En ny tun­nel­ba­ne­upp­gång mot i Väst­ra Sko­gen in­går i pla­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.