Bluf­fö­re­tag lu­ra­de Sol­na på jät­te­be­lopp

GRANSKNING. Va­ror köp­tes in av kom­mu­nen för över­pri­ser

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Ol­den­burg leif.ol­den­burg@di­rekt­press.se

Un­der fle­ra år bluf­fa­de det brit­tis­ka fö­re­ta­get till sig mil­jon­tals kro­nor för bland an­nat is­smält- nings­me­del som vi­sa­des va­ra van­ligt väg­salt. Sol­na var en kom­mun som lu­ra­des.

Fö­re­ta­get Royal Che­mi­cal In­du­stri­es te­le­fon­för­säl­ja­re er­bjöd bland an­nat våt­ser­vet­ter för nio kro­nor styck – näs­tan tio gång­er över nor­malpris.

Men den sto­ra för­sälj­nings­suc­cén var is­smält­nings­med­let som te­le­fon­för­säl­jar­na lo­va­de var ”ef­fek­ti­va­re än van­ligt väg­salt”.

Det fanns ba­ra en ha­ke – det var van­ligt väg­salt. Men be­tyd­ligt dy­ra­re än nor­malt. 215 av lan­dets 290 kom­mu­ner gick på bluf­fen och köp­te sam­man­lagt 165 ton. Kul­turoch fri­tids­för­valt­ning­en i Sol­na stad köp­te över tre ton. Un­der fle­ra års tid be­ta­la­de för­valt­ning­en sam­man­lagt 657 842 kro­nor till Royal Che­mi­cal In­du­stri­es för våt­ser­vet­ter och is­smält­nings­me­del. Den då­va­ran­de drifts­che­fen på kul­tur- och fri­tids- för­valt­ning­en at­te­ste­ra­de fak­tu­ror­na som ba­ra blev stör­re och stör­re. Hös­ten 2013 köp­te Sol­na stad på kort tid in våt­ser­vet­ter för sam­man­lagt 143 000 kro­nor. Samt­li­ga at­te­ste­ra­des av drift­che­fen.

I de­cem­ber 2013 till­träd­de en ny drifts­chef.

– Vi fick upp ögo­nen di­rekt när le­ve­ran­ser­na öka­de i vo­lym och vår nya drifts­chef fat­ta­de in­te var­för vi be­ställ­de allt det här. Vi ha­de ju re­dan gott om va­ror, sä­ger Ro­ger Mark­da­len, chef för kul­turoch fri­tids­för­valt­ning­en.

Sol­na stad klipp­te ome­del­bart al­la kon­tak­ter med Royal Che­mi­cal In­du­stri­es. Nå­gon må­nad se­na­re gick den ti­di­ga­re drifts­che­fen i pen­sion. En­ligt SVT: s Upp­drag Granskning som av­slö­ja­de bluf­fen ut­sat­tes be­stäl­la­re för hot och på­tryck­ning­ar om man in­te ac­cep­te­ra­de fort­sat­ta le­ve­ran­ser.

Dess­utom skic­ka­des pre­sent­kort på bland an­nat Sys­tem­bo­la­get hem till fle­ra che­fer som at­te­ste­ra­de fak­tu­ror­na. Den som an­vän­de pre­sent­kor­ten gjor­de sig skyl­dig till mut­brott – nå­got som det brit­tis­ka fö­re­ta­gets te­le­fon­för­säl­ja­re ho­ta­de med att an­mä­la om in­te le­ve­ran­ser­na fort­sat­te.

– Den då­va­ran­de drifts­che­fen gjor­de det här på eget man­dat. Han var sä­kert satt un­der hård press av en ag­gres­siv för­sälj­nings­me­tod. Pro­ble­met var att han in­te ta­la­de med oss, sä­ger Ro­ger Mark­da­len.

Om drift­che­fen tog emot pre­sent­kort och se­dan an­vän­de dem är det ing­en som vet. Ef­tersom kor­ten skic­ka­des till hem­a­dres­ser finns de in­te re­gi­stre­ra­de i kom­mu­nens di­a­ri­er.

– Det är ba­ra han själv som vet och vi har in­te gjort någ­ra ef­ter­forsk­ning­ar, sä­ger Ro­ger Mark­da­len.

I dag har för­valt­ning­en änd­rat si­na ru­ti­ner. Man ar­be­tar ba­ra med så kal­la­de ra­mav­tal och kö­per ingen­ting ”vid dör­ren”. Dess­utom finns en de­le­ga­tions­ord­ning som re­gle­rar vil­ka be­lopp som en­skil­da che­fer får at­te­ste­ra.

Vi i Sol­na har vid fle­ra till­fäl­len sökt den ti­di­ga­re drifts­che­fen ut­an att lyc­kas nå ho­nom.

Vår nya drifts­chef fat­ta­de in­te var­för vi be­ställ­de allt det här. Vi ha­de ju re­dan gott om va­ror.

Sto­ra be­lopp

Miss­tänkt mut­brott

Un­der fle­ra år bluf­fa­de det brit­tis­ka fö­re­ta­get till sig mil­jon­tals kro­nor. Sol­na var en av över 200 kom­mu­ner som blev lu­ra­de.

FOTO: LEIF OL­DEN­BURG

FAKTUROR. Sol­na stad har bli­vit ut­satt för en bluff från Stor­bri­tan­ni­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.