Nu vräks ny­an­län­da

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Ol­den­burg leif.ol­den­burg@di­rekt­press.se

Vräk­ning­ar­na av ny­an­län­da i Sol­na har bör­jat. I pro­test res­te de ny­an­län­da på Bred­kils­bac­ken sju tält – i ons­dags mor­se revs täl­ten.

När ny­an­län­da som fått per­ma­nent up­pe­hålls­till­stånd bör­ja­de för­de­las på lan­dets kom­mu­ner 2016 pla­ce­ra­des 268 per­so­ner i Sol­na. De fles­ta flyk­ting­ar från Sy­ri­en.

Samt­li­ga fick so­ci­a­la kon­trakt på två år i lä­gen­he­ter el­ler i de nyupp­för­da mo­dul­bo­stä­der­na på Bred­kils­bac­ken i Hu­vuds­ta. Ef­ter två år har Sol­na stad in­te läng­re nå­got ju­ri­diskt an­svar för de ny­an­län­das bo­en­de.

I vå­ras bör­ja­de de förs­ta kon­trak­ten löp­te ut. Men det var först för en vec­ka se­dan som frå­gan bild­ligt ta­la­de ex­plo­de­ra­de. Då pla­ce­ra­de ett ti­o­tal per­so­ner som ny­li­gen vräkts ut tält i bac­ken ne­dan­för mo­dul­hu­sen.

– Jag har verk­li­gen för­sökt att hit­ta en bo­stad. Mi­na kom­pi­sar har hjälpt till. Men det år svårt. Jag för­sök­te få en stu­dent­bo­stad. Men då mås­te man gå på hög­sko­la el­ler uni­ver­si­tet. Jag går en elekt­ri­ker­ut­bild­ning i Ha­ninge. Då får man ing­en stu­dent­bo­stad, be­rät­tar Jo­sef Al­me­ria.

Sol­na stad har er­bju­dit bo­en­de­stöd, men an­ser att kom­mu­nens an­svar upp­hör ef­ter två år. Där­för vän­de man sig i vec­kan till po­li­sen med en be­gä­ran om att täl­ten ska bort, ef­tersom det hand­lar om olov­lig cam­ping. I ons­dags mor­se revs täl­ten.

”Har fun­ge­rat bra”

– Jag tyc­ker att vårt stöd har fun­ge­rat bra. Ett hund­ra­tal per­so­ner har fak­tiskt lyc­kats hit­ta lä­gen­he­ter. Bland an­nat i and­ra kom­mu­ner där bo­stads­si­tu­a­tio­nen ser an­norlun­da ut. Det bor­de fin­nas go­da för­ut­sätt­ning­ar att hit­ta en bo­stad även för den här grup­pen, sä­ger Lars Rå­dén (M), kom­mu­nal­råd med an­svar för in­teg­ra­tion och ar­bets­mark­nad.

Väns­ter­par­ti­ets grupple­da­re Sand­ra Lind­ström be­sök­te de lil­la tält­läg­ret i vec­kan. Hon hål­ler in­te med Lars Rå­dén och an­ser i stäl­let att kon­trak­ten bor­de för­läng­as ef­tersom fle­ra mo­dullä­gen­he­ter står tom­ma.

– De här per­so­ner­na bor­de få en är­lig chans att star­ta ett nytt liv här i Sol­na. Al­la job­bar el­ler stu­de­rar och har verk­li­gen ta­git an­svar för sin in­teg­ra­tion. Det är Sol­na stad som svi­ker, sä­ger hon.

Mu­ham­mad Shaa­ban och hans hust­ru Nas­rul­lah har flytt från Pa­kis­tan. Nas­rul­lah Sha­baan har di­a­be­tes och får di­a­lys tre gång­er i vec­kan. I de­cem­ber vräks pa­ret från sin mo­dul­bo­stad i Hu­vuds­ta

– Vi har sökt över­allt men hit­tar ingen­ting. Vart ska vi ta vä­gen? und­rar Mu­ham­mad Nas­rul­lah.

Jag går en elekt­ri­ker­ut­bild­ning. Då får man ing­en stu­dent­bo­stad.

FOTO: LEIF OL­DEN­BURG

VRÄKS. Nas­rul­lah Sha­baan har di­a­be­tes och får di­a­lys tre gång­er i vec­kan. Nu vräks hon och ma­ken Mu­ham­mad.

FOTO: PRIVAT

SLUT. Ma­ni­fes­ta­tio­nen är över.

FOTO: PRIVAT

BOR­TA. Po­lis på plats när täl­ten skul­le ri­vas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.