Mer källsor­te­ring i t-ba­nan

Vi i Solna - - NYHETER -

Näs­ta år blir det möj­ligt att källsor­te­ra vid fler tun­nel­ba­nesta­tio­ner. I dag kan man källsor­te­ra i li­ten ska­la vid t-ba­nesta­tio­nen Frid­hems­plan. Men näs­ta år kom­mer det att bli möj­ligt vid fler sta­tio­ner. Det är klart ef­ter för­hand­ling­ar om lands­ting­ets bud­get för 2019 som be­slu­tas den 11 och 12 de­cem­ber av lands­tings­full­mäk­ti­ge.

Ex­akt vil­ka sta­tio­ner är in­te be­stämt, men det gäl­ler 3-5 av de mest tra­fi­ke­ra­de. Källsor­te­rings­kär­len kom­mer att fin­nas på tun­nel­ba­nans per­rong­er el­ler vid in­gång­ar­na.

De blågrö­na par­ti­er­na är ock­så över­ens om att ut­veck­la mer ser­vice på sta­tio­ner­na.

FOTO: EMMA LÖF HAGSTRÖM

SKATT. Su­zan­na Pe­ters­son Ke­ro i Skyt­te­holmspar­ken, där bokens hu­vud­per­son Ru­ne grä­ver ner en skatt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.