SL-kor­tet höjs vid års­skif­tet

Vi i Solna - - NYHETER -

Att vak­na upp som svens­ka mäs­ta­re. Tack för allt du gett mig, AIK. Alex­an­der Mi­loše­vic @Mi­lo­se­vicAlex

SL:s 30-da­gars­kort höjs med 30 kro­nor den 1 ja­nu­a­ri 2019 för att där­ef­ter kos­ta 890 kro­nor per må­nad. Det stod klart när lands­ting­ets bud­get pre­sen­te­ra­des i vec­kan.

Kol­lek­tiv­tra­fi­ken får 390 mil­jo­ner mer i årets bud­get och lan­dar på to­talt 10,7 mil­jar­der kro­nor. Bland an­nat ut­ö­kas buss­tra­fi­ken med 14 helt nya lin­jer. 55 be­fint­li­ga lin­jer får ut­ö­kad tra­fik.

Lands­tings­skat­ten be­hålls oför­änd­rad till 12,08 kro­nor per in­tjä­nad hund­ra­lapp.

Lands­ting­ets bud­get är på to­talt 104 mil­jar­der kro­nor. Drygt 64 mil­jar­der går till häl­so- och sjuk­vår­den

FO­TO: MOSTPHOTOS

HÖJ­NING. SL-kor­tet höjs med 30 kro­nor och kom­mer kos­ta 890 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.