Ny ils­ka tar fart mot om­strid­da Rö­ding­ar

Stor­men kring Överjär­va gård och Rö­ding­ar­nas fram­ti­da pla­ce­ring är på väg att blå­sa upp igen. ”Överjär­va gård kan in­te bli en kyr­ko­gård för gam­la rutt­na hus”, sä­ger Ul­la Alm.

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg [email protected]­rekt­press.se

Det är på väg att blå­sa upp en ny storm kring Överjär­va gård och Rö­ding­ar­nas fram­ti­da pla­ce­ring.

Överjär­va gård och de gam­la ar­betar­bo­stä­der­na vid Ul­riks­dals golf­ba­na är hjär­te­frå­gor för många Sol­na­bor.

Bå­de de så kal­la­de Rödingarna och jord­bru­ket med anor från 1700-ta­let har de­bat­te­rats i åra­tal.

Kom­mun­sty­rel­sen har klub­bat ige­nom en vi­sion och ut­veck­lings­plan för Överjär­va gård där Rödingarna ingår.

Un­der hös­ten har Råsta Hol­ding bör­jat un­der­sö­ka för­ut­sätt­ning­ar­na för en flytt av de två hu­sen. El­va prov­hål har re­dan bor­rats för att un­der­sö­ka bä­rig­he­ten i mar­ken mellan hu­sens nu­va­ran­de pla­ce­ring vid golf­ba­nan och sträc­kan fram till Överjär­va gård.

”Un­der­sö­ker kost­nad”

– Vi un­der­sö­ker ba­ra om det är möj­ligt att flyt­ta hu­sen och hur man i så fall ska gå till väga och vad det kos­tar, sä­ger Lars Jo­lérus, chef för tek­nis­ka för­valt­ning­en i Sol­na.

Men någ­ra hund­ra me­ter från de gam­la hu­sen, på Överjär­va gård, är oron stor.

– Mil­jön här är unik. Överjär­va gård kan in­te bli en kyr­ko­gård för gam­la rutt­na hus, sä­ger Ul­la Alm, ord­fö­ran­de i Kul­tur­land­ska­par­na och an­sva­rig för går­dens får se­dan 25 år till­ba­ka.

– Det här är den sista sam­man­håll­na agra­ra mil­jön i Sol­na. I 25 år har vi ar­be­tat för att åter­stäl­la så myc­ket som möj­ligt. Allt här är histo­ria. Då kan man

I 25 år har vi ar­be­tat för att åter­stäl­la så myc­ket som möj­ligt. Allt här är histo­ria. Då kan man in­te slä­pa hit två rutt­na hus som in­te ens hör hem­ma på går­den.

in­te slä­pa hit två rutt­na hus som in­te ens hör hem­ma på går­den.

De borr­ning­ar som gjorts pe­kar på att Rödingarna kan kom­ma att pla­ce­ras mellan Häst­skostal­let och Sta­tar­mu­se­et – på en av de nu­va­ran­de två får­ha­gar­na och en eko­lo­giskt od­ling som an­vänds i kurs­verk­sam­he­ten.

– Man tar bort hälf­ten av få­rens mat för att stäl­la upp två rutt­na hus. Det är in­te klokt, sä­ger Ul­la Alm.

Den pla­ce­ring som nu dy- ker upp i oli­ka skis­ser över­ens­stäm­mer in­te helt med det be­slut som togs i kom­mun­sty­rel­sen i vå­ras. Där anges en plats be­tyd­ligt när­ma­re spå­ren.

God­kän­des i pla­nen

I ut­veck­lings­pla­nen för Överjär­va gård som kom­mun­sty­rel­sens Al­li­ans­par­ti­er god­kän­de den 14 maj står det:

”För att byg­ga vi­da­re på Överjär­va gård fö­reslås de två så kal­la­de Rödingarna, som är till­fäl­ligt pla­ce­ra­de i Nya Ul­riks­dal, pla­ce­ras per­ma­nent på Överjär­va gård i an­slut­ning till järn­vä­gen ne­dan­för Sta­tar­läng­an.”

Samt­li­ga op­po­si­tions­par­ti­er an­såg dess­utom att det vi­sions­do­ku­ment som låg till grund för be­slu­tet var un­der­må­ligt och rös­ta­de emot.

Även Mil­jö­par­ti­et, som nu­me­ra an­slu­tit sig till Al­li­an­sen, rös­ta­de emot.

OÖNSKADE RÖDINGARNA. Hu­sen som ing­en tycks vil­ja ha.

FOTO: LEIF OLDENBURG OCH GOOG­LE MAPS

FOTO: LEIF OLDENBURG

UPP­RÖRD. Rödingarna, i bort­re än­dan av fäl­tet, för­stör mil­jön på Överjär­va gård, an­ser Ul­la Alm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.