LENA HAR JOB­BAT I SAM­MA BU­TIK I 57 ÅR

Lena Sö­der och hen­nes kun­der från he­la lan­det äls­kar bu­ti­ken Tri­kå­ba­sa­ren som i år fi­rar 75 år.

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg [email protected]­rekt­press.se

En dag på 1960-ta­let bör­ja­de en 17-årig tjej ar­be­ta på Tri­kå­ba­sa­ren på Råsunda­vä­gen. I dag, 57 år se­na­re, är hon fort­fa­ran­de kvar och bu­ti­ken fi­rar 75-års­ju­bi­le­um.

Det var det äk­ta pa­ret Har­ry och An­nie Carls­son som star­ta­de Tri­kå­ba­sa­ren mitt un­der brin­nan­de krig i ok­to­ber 1943. Det gick bra och 1961 be­höv­des det hjälp. Lena Sö­ders mam­ma var en av stam­kun­der­na.

– Har­ry och An­nie frå­ga­de om jag kanske vil­le bör­ja ar­be­ta i bu­ti­ken. Och det vil­le jag så klart.

20 år se­na­re tog Lena Sö­der över Tri­kå­ba­sa­ren och på den vägen är det. I år fyl­ler hon 74 år.

– 57 år i sam­ma bu­tik. Kanske bor­de man dra sig till­ba­ka, men jag får in­te för kun­der­na. Många har bli­vit nä­ra vän­ner. Ibland kom­mer de in ba­ra för att pra­ta bort en stund. Kanske är nå­gon li­te led­sen, då trös­tar vi varand­ra.

”Kun­der åker långt hit”

Tri­kå­ba­sa­ren är Sol­nas älds­ta fun­ge­ran­de bu­tik, Råsun­da va­ru­hus öpp­na­de först 1950. Man skul­le kun­na tro att ti­den sprung­it ifrån Lena Sö­ders lil­la klä­d­af­fär i Ha­ga – men det är sna­ra­re tvärtom.

– Jag har kun­der som åker långt för att hand­la här. En kvin­na från Karl­stad bru­kar tit­ta in när hon häl­sar på sin fas­ter som bor i när­he­ten.

Just den här da­gen är prov­hyt­ten upp­ta­gen av två kvin­nor från Norr­täl­je och Upp­lands Väs­by.

– Vi har åkt he­la vägen ba­ra för att hand­la här. Den här af­fä­ren är unik, den finns ing­et lik­nan­de läng­re.

Tri­kå­ba­sa­rens kon­cept är en­kelt och li­te ovan­ligt i en tid när al­la ska klä sig dyrt ef­ter den se­nas­te tren­den.

– I an­non­ser­na ser man ba­ra blon­da, trådsma­la, unga tje­jer. Jag säl­jer kva­li­tets­klä­der för mog­na kvin­nor i li­te stör­re stor­le­kar, sä­ger Lena Sö­der.

Bra lä­ge och kon­cept

Bu­ti­ken lig­ger bra till, nä­ra buss­håll­plats, tvär­ba­na och pen­del­tåg. En och an­nan har va­rit in­ne och ki­kat på lo­ka­ler­na.

– Nå­gon vil­le öpp­na en in­disk re­stau­rang. Men det går ju in­te. Om nå­gon vill ta över så mås­te det bli med sam­ma kon­cept.

Så trots si­na 74 år och 57 år i sam­ma bu­tik har Lena Sö­der inga pla­ner på att säl­ja.

– Nå­gon gång mås­te jag väl dra mig till­ba­ka. Men det är fort­fa­ran­de ro­ligt så jag fort­sät­ter väl ett tag till.

Och om fem år fi­rar bu­ti­ken 80 år?

– Puh, nej, då har jag nog fått nog.

57 år i sam­ma bu­tik. Kanske bor­de man dra sig till­ba­ka, men jag får in­te för kun­der­na.

FOTO: LEIF OLDENBURG

FI­RAR. Lena Sö­der har job­bat i Tri­kå­ba­sa­ren i 57 år. Nu fyl­ler bu­ti­ken 75 år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.