Kropps­ka­me­ror till SL-kon­trol­lan­ter

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Cla­rence Fren­ker cla­rence.fren­[email protected]­rekt­press.se

Nu ut­rus­tas även SL:s bil­jett­kon­trol­lan­ter med kropps­bur­na ka­me­ror. Syf­tet är, en­ligt SL, att mins­ka hot och vålds­si­tu­a­tio­ner – men även ha tyd­li­ga be­vis vid över­kla­gan­den.

I feb­ru­a­ri ti­di­ga­re i år ut­rus­ta­des SL: s ord­nings­vak­ter med kropps­bur­na ka­me­ror. För­hopp­ning­en var att mins­ka vak­ter­nas ut­satt­het och un­der­lät­ta brotts­ut­red­ning­ar.

En­ligt SL har sats­ning­en fal­lit väl ut och nu har tu­ren kom­mit till bil­jett­kon­trol­lan­ter­na. I vec­kan på­bör­ja­des ett förs­ta för­sök där tolv bil­jett­kon­trol­lan­ter un­der två må­na­ders tid ska bä­ra kropps­bru­na ka­me­ror un­der ar­bets­tid.

– Det är ett för­sök som vi in­för nu och som se­na­re ska ut­vär­de­ras, sä­ger Claes Kei­su, press­kom­mu­ni­ka­tör vid tra­fik­för­valt­ning­en i Stock­holms läns lands­ting.

Spa­ras så länge det krävs

Syf­te med ka­me­ror­na, som spe­lar in ljud och bild, är en­ligt SL att mins­ka hot och vålds­si­tu­a­tio­ner mot kon­trol­lan­ter­na och att kun­na sä­ker­stäl­la att den som kon­trol­le­ras upp­ger rätt per­son­upp­gif­ter.

För­hopp­ning­en är även att de ska un­der­lät­ta vid tvis­ter i de fall ären­den ham­nar i dom­stol.

To­talt fy­ra ka­me­ror, av sam­ma mo­dell som ord­nings­vak­ter­nas, kom­mer att fin­nas till­gäng­li­ga un­der test­pe­ri­o­den och de bil­jett­kon­trol­lan­ter som ska an­vän­da dem har al­la ge­nom­gått ut­bild­ning­ar, där frå­gan om GDPR har va­rit i sär­skilt fo­kus.

– Det är ba­ra de som fast­nar i en bil­jett­kon­troll och in­te kan upp­vi­sa gil­tig bil­jett som fast­nar på ka­me­ran. Upp­gif­ter­na spa­ras se­dan så länge vi be­hö­ver dem. Det kan va­ra till dess att vi ser att en tilläggs­av­gift är be­tald el- ler att det in­te läng­re be­hövs som be­vis­ma­te­ri­al om nå­gon vill dri­va ären­det till dom­stol, sä­ger Claes Kei­su.

Kan ut­ö­kas

Am­bi­tio­nen är att samt­li­ga kon­trol­lan­ter i fram­ti­den ska bä­ra ka­me­ror när de är i tjänst.

– Det är det. Men det är så klart att vi även kan om­prö­va det he­la om vi mär­ker att det in­te har nå­gon ef­fekt el­ler in­te gör nå­gon nyt­ta. Men er­fa­ren­he­ter­na vi har från ord­nings­vak­ter­na är att ka­me­ror­na fak­tiskt gör skill­nad, sä­ger Claes Kei­su.

FOTO: SECU­RI­TY IT

KROPPSKAMERA. Så här ser den ka­me­ra ut som bil­jett­kon­trol­lan­ter­na ska bä­ra. Sam­ma typ av ka­me­ra bärs se­dan i vå­ras även av ord­nings­vak­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.