(S)-sko­lor i op­po­si­tions­bud­get

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg

Skat­te­höj­ning­en mot­sva­rar 48 kro­nor mer för den som tjä­nar 30 000 kro­nor.

Sto­ra sats­ning­ar på sko­la och för­sko­la fi­nan­si­e­ra­de ge­nom en skat­te­höj­ning på 16 öre. Det är tyngd­punk­ten i So­ci­al­de­mo­kra­ter­na al­ter­na­ti­va bud­get för Sol­na.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na vill läg­ga sam­man­lagt 30 mil­jo­ner per år på att an­stäl­la 60 nya pe­da­go­ger till Sol­nas för­sko­lor. Yt­ter­li­ga­re 15 mil­jo­ner öron­märks för att an­stäl­la fler lä­ra­re i sko­lan.

Dess­utom vill S sat­sa 20 mil­jo­ner kro­nor näs­ta år och yt­ter­li­ga­re 40 mil­jo­ner kro­nor 2020 på att rus­ta Sol­nas sko­lor, in­klu­si­ve tillag­nings­kök.

Fler hy­res­rät­ter

So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas skolsats­ning­ar kos­tar, en­ligt skugg­bud­ge­ten, 16 öre per be­skatt­nings­bar 100-lapp. Det skul­le be­ty­da att kom­mu­nal­skat­ten, ex­klu­si­ve lands­tings­skatt, höjs från 17,12 kro­nor till 17,28 kro­nor.

– Det mot­sva­rar 48 kro­nor mer i må­na­den för den som tjä­nar 30 000 kro­nor, sä­ger op­po­si­tions­rå­det Sa­ra Kuk­ka-Sa­lam (S).

Tall­bac­kasko­lan ska be­tva­ras och ut­veck­las, in­te av- veck­las, an­ser So­ci­al­de­mo­kra­ter­na.

– Vi vill göra Tall­bac­ka till en mo­dern sko­la för fram­ti­den, sä­ger par­ti­ets and­ra op­po­si­tions­råd Ar­ne Öberg.

S vill av­sät­ta 150 mil­jo­ner kro­nor 2020 för ”ett steg mot en ny sko­la”, en­ligt par­ti­ets skugg­bud­get. Var sko­lan är tänkt att lig­ga anges in­te.

– Men Ha­galund och Bagar­torp lig­ger nä­ra vå­ra hjär­tan, sä­ger Ar­ne Öberg.

Fler hy­res­rät­ter har va­rit ett åter­kom­man­de so­ci­al­de­mo­kra­tiskt krav un­der fle­ra år. Par­ti­et gick till val på att byg­ga 500 nya hy­res­rät­ter per år.

I skugg­bud­ge­ten åter­kom­mer löf­tet från val­rö­rel­sen och par­ti­et pe­kar bland an­nat ut Slakt­ar­bac­ken, Gräns­ga­tan och Dal­vä­gen vid den fram­ti­da t-ba­ne­upp­gång­en som lämp­li­ga plat­ser.

BUD­GET. Op­po­si­tions­rå­den Ar­ne Öberg och Sa­ra Kuk­ka-Sa­lam.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.