Po­lis tar tuf­fa­re tag mot bil­mål­vak­ter­na

Nu blir det tuf­fa­re tag mot bil­mål­vak­ter. I Sund­by­berg be­slag­tas fel­par­ke­ra­de bi­lar med mer än 5 000 kro­nor i bö­ter och obe­tal­da av­gif­ter. Sol­na pla­ne­rar att föl­ja ef­ter. UPPTAR YTOR. Nu be­slag­tas bi­lar med obe­tal­da skul­der

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg [email protected]­rekt­press.se

Nu blir det hår­da­re tag mot bil­mål­vak­ter. I vec­kan be­slagstogs fle­ra fel­par­ke­ra­de bi­lar längs med Sund­by­berg ga­tor. Näs­ta år är det Sol­nas tur att stop­pa bil­mål­vak­ter­na.

Det är vik­tigt att få bort de här for­do­nen. Många är par­ke­ra­de tra­fik­far­ligt el­ler upptar ytor som skul­le kun­na gö­ras till­gäng­li­ga.

Re­dan 2014 gjor­de en ny lag det möj­ligt för po­lis och kom­mun att be­slag­ta en fel­par­ke­rad bil med över 5 000 kro­nor i for­dons­re­la­te­ra­de skul­der.

Om skul­der­na be­ta­la­des fick äga­ren till­ba­ka bi­len.

La­gen in­för­des för att kom­ma åt de så kal­la­de bil­mål­vak­ter­na. Kri­mi­nel­la re­gi­stre­rar of­ta si­na bi­lar på en mål­vakt och strun­tar i att be­ta­la par­ke­rings­bö­ter och and­ra av­gif­ter.

Mål­vak­ten är for­mellt be­tal­nings­an­sva­rig men har inga till­gång­ar. Of­tast finns det in­te en kro­na att krä­va ut för sta­ten.

Vis­sa mål­vak­ter har stått som äga­re för över 3 000 bi­lar. I ja­nu­a­ri 2017 ha­de de 153 värs­ta bil­mål­vak­ter­na i lan­det till­sam­mans 57 000 bi­lar med en sam­man­lagd skuld till sam­häl­let på över 400 mil­jo­ner kro­nor. ”Många är tra­fik­far­li­ga” Men trots att la­gen fak­tiskt har va­rit kraft i fy­ra år är det först nu som den bör­jar re­a­li­se­ras.

– Vi kom in­te igång för­rän 2016 och tillämp­ning­en har in­te bli­vit ru­tin för­rän nu, sä­ger Pe­ter Lind­blom, po­lis i Sol­na-Sund­by­bergs lo­kal­po­lis­om­rå­de.

För­ra året togs 173 for­don i be­slag i po­lis­om­rå­det, i år har det hit­tills bli­vit 98 bi­lar. I Sund­by­berg stod en per­son som äga­re till 150 bi­lar.

– Det är vik­tigt att få bort de här for­do­nen från ga­tor­na. Många är par­ke­ra­de tra­fik­far­ligt el­ler upptar ytor som skul­le kun­na gö­ras till­gäng­li­ga, sä­ger An­na-Maria Lönnqvist, drift­sam­ord­na­re på tek­nis­ka en­he­ten i Sund­by­berg. Över kommun­grän­ser I Sol­na finns ett upp­drag i bud­ge­ten för 2019 att ar­be­ta för att stop­pa bil­mål­vak­ter.

– Vi har bör­jat ar­be­ta med den här frå­gan även i Sol­na. Jag ser ing­en an­led­ning till att det in­te hän­der nå­got här ock­så un­der näs­ta år. Kri­mi­nel­la bryr sig in­te om kommun­grän­ser, sä­ger Samu­el Klipp­falk (KD), kom­mu­nal­råd och ord­fö­ran­de i Trygg­hets­rå­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.