Suc­cé och av­sked un­der Kul­tur­sko­lans jul­ka­la­ba­lik

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg [email protected]­rekt­press.se

Tå­rar­na ver­ka­de ald­rig ta slut. Sista fö­re­ställ­ning­en av Kul­tur­sko­lans Jul­ka­la­ba­lik blev en be­jublad suc­cé – och sam­ti­digt ett käns­lo­lad­dat av­sked för hu­vud­rolls­in­ne­ha­va­ren Ol­le Ström. Ol­le Ström kom till Sol­na kul­tur­sko­la i för­sko­le­ål­dern. I fem år har han haft hu­vud­rol­len i Kul­tur­sko­lans tra­di­tio­nel­la Jul­ka­la­ba­lik och till­de­lats en rad sti­pen­di­er. Men nu är det slut. Till hös­ten bör­jar han på gym­na­si­et. Det här var hans sista julshow i Sol­na gym­na­si­ums au­la.

Tå­rar­na ström­ma­de

När de all­ra sista to­ner­na kling­at ut ef­ter årets fö­re­ställ­ning skan­de­ra­de publi­ken ”Ol­le, Ol­le, Ol­le”. Att skri­va att det fäll­des en och an­nan tår är en un­der­drift – tå­rar­na ström­ma­de. Bå­de hos Ol­le och hans ar­tist­kom­pi­sar.

– Just nu har jag in­te så myc­ket pla­ner. Men att jag kom­mer att fort­sät­ta med det här, det är jag helt sä­ker på. Det är ju det här jag vill gö­ra. För­mod­li­gen blir det en mu­sik­lin­je på nå­got gym­na­si­um, sa Ol­le mel­lan al­la kra­mar.

I år ha­de Kul­tur­sko­lans

Just nu har jag in­te så myc­ket pla­ner. Men att jag kom­mer att fort­sät­ta med det här, det är jag helt sä­ker på.

Jul­ka­la­ba­lik döpts till ”Den per­fek­ta lug­gen”. Ol­le Ström spe­lar al­ven Vig­go som är på jakt ef­ter den läck­ras­te lug­gen i sko­gen för att änt­li­gen vin­na al­ven Kaj­las hjär­ta (spe­las av Lil­ly Ene­holm).

Många sätt att bli sedd på

Da­vid Sen­ner­strand har re­gis­se­rat och skri­vit ma­nus.

– Lug­gen står för en iden­ti­tet. Vi tror att vi mås­te se ut på ett spe­ci­ellt sätt för att bli om­tyck­ta. Men så är det in­te. Det finns många sätt att bli sedd, sä­ger han.

Till sist, ef­ter myc­ket krum­buk­tan­de, upp­täc­ker även Vig­go att det trots allt in­te häng­er på ”den per­fek­ta lug­gen”. Han får sin Kaj­la och till­sam­mans dan­sar de i väg bort i sko­gen.

Ett lyck­ligt slut in­för en jub­lan­de publik.

KÄNS­LO­LAD­DAT. Ju­bel och tå­rar på årets Jul­ka­la­ba­lik. RÅD. Al­ven Vig­go (Ol­le Ström) vän­der sig till trol­len för att få ord­ning på lug­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.