TOM­TEN FINNS HOS LOT­TA – NÄR­MA­RE 600 STYC­KEN

”Man får va­ra li­te dis­kret så in­te gran­nar­na tror jag är to­kig,” för­kla­rar Lot­ta Hall i Väst­ra Sko­gen.

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg [email protected]­rekt­press.se

Man får va­ra li­te dis­kret så in­te gran­nar­na tror att man är to­kig.

Tom­tar­na fyl­ler varen­da le­dig plats på den lil­la in­gla­sa­de bal­kong­en. Rö­kan­de tom­tar, spe­lan­de tom­tar, nö­di­ga tom­tar, vi­lan­de tom­tar. Rad ef­ter rad.

De fles­ta har Lot­ta Hall ärvt från sin mam­ma Son­ja som i många år drev fa­mil­je­bu­ti­ken Mo­de- Hall på Skyt­te­holms­vä­gen.

– När mam­ma var barn, hon kan väl ha va­rit runt sju år, fick hon en jul­klapp som skram­la­de. När hon öpp­na­de pa­ke­tet vi­sa­de det sig att tom­ten som låg i ha­de gått sön­der.

– Då be­stäm­de hon sig för att om hon ba­ra fick råd så skul­le hon bör­ja sam­la på tom­tar. Och så blev det. Ef­ter det öns­ka­de hon sig ba­ra tom­tar till jul. Men de fick in­te va­ra sam­ma som hon re­dan ha­de.

Le­ta­de tom­tar över­allt

I mer än 85 år sam­la­de Son­ja Hall på tom­tar. Hon gick bort 2013, 94 år gam­mal.

– Mam­ma job­ba­de tills hon var 85 och tyck­te om att re­sa. Över­allt le­ta­de hon ef­ter nya tom­tar, be­rät­tar Lot­ta Hall.

Re­sul­ta­tet av Son­ja Halls drygt 80 års re­sor och djup­dyk­ning­ar i svens­ka bu­ti­ker och jul­mark­na­der står på bal­kong­en på Jo­han En­bergs väg i Väst­ra Sko­gen. Mel­lan 500 och 600 tom­tar från USA, Nya Ze­e­land, Tai­wan och Sve­ri­ges al­la hörn.

För någ­ra vec­kor se­dan var det dags för tom­tar­na att flyt­ta upp igen från Lot­ta Halls käl­lar­för­råd. Det tog tid.

– Tre flytt­kar­tong­er och åt­ta- nio ba­nankar­tong­er. Det blev någ­ra vän­dor men i år ha­de jag i al­la fall köpt en pir­ra.

Bit för bit väx­te tom­te­värl­den fram på bal­kong­en.

– Det tog två da­gar att få ihop all­ting på ett bra sätt. Man går om­kring och kli­ar sig i hu­vu­det och tän­ker ”fa­sen, var ska jag stäl­la al­la tom­tar”. Mam­ma tog än­nu mer tid på sig och bygg­de upp små sam­häl­len.

Men nu står i al­la fall al­la tom­tar på plats, rad ef­ter rad.

– Man får va­ra li­te dis­kret så in­te gran­nar­na tror att man är to­kig, sä­ger Lot­ta Hall.

Ba­ra hustom­ten kvar

Den 4 ja­nu­a­ri åker tom­tar­na ner i käl­la­ren igen.

– Då bör­jar vår­so­len tit­ta fram, sä­ger Son­ja Hall.

Men en får va­ra kvar – tom­ten som häng­er di­rekt in­nan­för yt­ter­dör­ren.

– Han häng­er där året runt. Det är en hustom­te, han har all­tid hängt där. För sä­ker­hets skull. Det känns tryggt. Om jag tror på tom­ten? Rik­tigt sä­ker kan man ju in­te va­ra, el­ler hur?

FOTO: LEIF OLDENBURG

TRÅNGT. När­ma­re 600 tom­tar trängs på Lot­ta Halls bal­kong.

FOTO: LEIF OLDENBURG

TID. Det krävs tid för att hål­la ord­ning och put­sa 600 tom­tar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.