Sol­nas bud­get re­dan klub­bad

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg

Att Sol­nas bud­get för 2019 an­togs av full­mäk­ti­ge var ing­en stör­re över­rask­ning. Se­dan Mil­jö­par­ti­et an­slöt sig till Al­li­an­sen styrs Sol­na av en sä­ker ma­jo­ri­tet på 35 av full­mäk­ti­ges 61 man­dat. Un­der bud­get­de­bat­ten ta­la­de par­ti­er­na i det nya sty­ret varmt om hur bra sam­ar­be­tet flöt.

– Jag tror det upp­skat­tas av väl­jar­na att vi har lyc­kats lö­sa de par­la­men­ta­ris­ka pro­ble­men bätt­re än i riks­da­gen, sa Mil­jö­par­ti­ets grupple­da­re Bern­hard Hu­ber.

An­nars så var det två gans­ka skil­da bil­der som må­la­des upp av Sol­na. Mo­de­ra­ter­na med si­na 19 man­dat är det störs­ta par­ti­et i full­mäk­ti­ge. Grupple­da­ren Pe­hr Gran­falk ta­la­de om ett ”tryggt, snyggt och grönt” Sol­na.

– En stad där till­växt ska­par nya möj­lig­he­ter så att jobb går fö­re bi­drag, sa Gran­falk.

Ing­et av de kvar­va­ran­de op­po­si­tions­par­ti­er, S, V och SD ver­ka­de kän­na igen sig i

den verk­lig­hets­be­skriv­ning­en.

– En fjär­de­del av ele­ver­na i ni­an får in­te be­tyg i al­la äm­nen, sa So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas grupple­da­re Ar­ne Öberg och på­pe­ka­de att 60 pro­cent av sta­dens 140 för­sko­le­av­del­ning­ar har fler än 15 barn.

– Det be­hövs re­sur­ser men det sat­sas noll, sa Öberg.

Väns­ter­par­ti­ets nya grupple­da­re Sa­ra Lind­ström upp­re­pa­de att en skat­te­höj­ning på 57 öre ger 130 mil­jo­ner som kan sat­sas in­om sko­la och om­sorg.

– Det be­ty­der ba­ra 171 ko­nor mer i må­na­den i skatt för den som tjä­nar 30 000 kro­nor, sa hon.

Pe­hr Gran­falk an­såg att samt­li­ga op­po­si­tions­bud­ge­tar var un­der­fi­nan­si­e­ra­de.

– Men ing­en av de bud­ge­tar­na har nå­gon som helst möj­lig­het att sty­ra sta­den. Och det är ju bra det.

I näs­ta års bud­get sat­sar de nya sty­ret bland an­nat fem mil­jo­ner kro­nor på att för­bätt­ra vat­ten­kva­li­te­ten i Brunns­vi­ken. Cy­kel­sats­ning­ar­na ökar med 50 pro­cent från tio mil­jo­ner kro­nor till 15 mil­jo­ner.

Fem mil­jo­ner läggs på att för­bätt­ra kun­skaps­re­sul­ta­ten i grund­sko­lan och 20 mil­jo­ner ex­tra går till upp­rust­ning av för­sko­le- och skol­lo­ka­ler. Skat­ten lig­ger kvar på 17,12 kro­nor per be­skatt­nings­bar hund­ra­lapp.

Det be­hövs re­sur­ser men det sat­sas noll.

OFÖR­ÄND­RAD. Skat­ten lig­ger kvar på 17,12 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.