Tall­bac­kasko­lan fi­rar 50 år

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg [email protected]­rekt­press.se

I gym­nas­tik­sa­len spe­la­des det ku­la och i kor­ri­do­rer­na gick lä­rar­na om­kring i pann­band och blom­mi­ga skjor­tor. När Tall­bac­kasko­lan i Hu­vuds­ta fyll­de 50 år hand­la­de det mesta om 1968. Lä­ra­ren Han­se Lö­hr var 16 år 1968 och bod­de då i Sol­ber­ga. Det var året när stu­dentre­vol­ter­na ska­ka­de Eu­ro­pa och Kår­hu­set i Stock­holm oc­ku­pe­ra­des.

Han­se Lö­hr lyss­na­de på Kinks, Yard­birds och Be­ach Boys och lät hå­ret växa. Nu fick det räc­ka med en svart­loc­kig pe­ruk.

– En hel del var an­norlun­da på den ti­den. Fram­för allt var det mer di­sci­plin i klass­rum­men, minns han.

He­le­ne Hell­mark Knuts­son, mi­nis­ter för hög­re ut­bild­ning och forsk­ning, bod­de på Kryss­ham­marvä­gen och gick i hög­sta­di­et i Tall­bac­kasko­lan i bör­jan på 1980-ta­let. Nu kom hon till­ba­ka för att fi­ra sin gam­la sko­la och min­nas.

– Jag har ba­ra po­si­ti­va min­nen av min skol­tid. Det var många ele­ver, vi väx­te upp till­sam­mans och al­la kän­de varand­ra.

Nu går Tall­bac­kasko­lan en osä­ker fram­tid till mö­tes. Det finns ett in­rikt­nings­be­slut på att sko­lan ska av­veck­las och att en ny sko­la i kors­ning­en av St­or­ga­tan och Ar­méga­tan suc­ces­sivt ska ta över ele­ver­na.

Plan­ar­be­tet på­går – men inga de­fi­ni­ti­va be­slu­tat har ta­gits.

– Jag gil­lar sko­lan. Jag har gått här se­dan sex­an. Sko­lan har en histo­ria och lig­ger på en bra plats. Det bor­de få kvar, tyck­te ele­ven Ha­ra­lam­pos i ni­on­de klass.

MI­NIS­TER. He­le­ne Hell­mark Knuts­son (S), mi­nis­ter för hög­re ut­bild­ning och forsk­ning, dök upp för att fi­ra sin gam­la sko­la och möt­tes av lä­rar­na Han­se Lö­hr och Ani­ta Bengts­son, för da­gen kläd­da en­ligt 60-talsmo­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.