Ca­mil­la ska täv­la för Sol­na

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg

I fy­ra år har hon ställt upp – och till sist gick det vägen. Det blir Ca­mil­la Nils­son som sjung­er för Sol­na när Fun­kis­fes­ti­va­lens se­mi­fi­na­ler av­görs på Na­len. För­ra året upp­träd­de Ca­mil­la Nils­son och Ti­na Öst­bring som en duo. I år sat­sa­de de på varsitt so­loupp­trä­dan­de

– Vi får se, kanske går det bätt­re i år, sa Ca­mil­la när hon och Ti­na lad­da­de för att gå upp Black Sheeps scen.

Och visst gick det bätt­re. Myc­ket bätt­re. När ju­ryn ha­de sam­man­trätt och publi­kens rös­ter räk­nats stod det klart att Ca­mil­la Nils­son, som upp­träd­de un­der nam­net ”Ro­sa”, ha­de vun­nit med sin ver­sion av ”Pink & Rock´n Roll”.

Fy­ra år i rad

Ener­gi och ut­le­vel­se, var någ­ra av de sa­ker ju­ryn ha­de fast­nat för i fram­trä­dan­det.

Ca­mil­la har ställt upp i Fun­kis­fes­ti­va­len fy­ra år i rad. Nu var det änt­li­gen hen­nes tur.

– Jag är ba­ra så glad, var det en­da hon fick fram mel­lan al­la kra­mar och gra­tu­la­tio­ner.

Kanske sam­man­fat­ta­de fes­ti­va­lens kon­fe­ren­ci­er Michel­le De­ger­mark ef­ter­mid­da­gen bäst när hon sa:

– Jag vill ba­ra sä­ga att ni al­la är jät­te­duk­ti­ga och att ni är bra som ni är.

Den 1 och 2 april näs­ta år av­görs se­mi­fi­na­ler­na på Na­len i Stock­holm. Fi­na­len äger rum på Wa­ter­front Buil­ding den 26 au­gusti.

FOTO: LEIF OLDENBURG

VANN. Ca­mil­la Nils­son re­pre­sen­te­rar Sol­na i Fun­kis­fes­ti­va­lens se­mi­fi­nal.

UPP­ÅT. Michel­le Der­man var kon­fe­ren­ci­er. Här till­sam­mans med Jon Ek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.