SD vill ha lo­ka­la folk­om­röst­ning­ar

Vi i Solna - - NYHETER -

Ål­ders­grän­sen för att stäl­la sig i bo­stads­kön ska sän­kas till sex år. Det är ett av kra­ven i Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas bud­get­för­slag för Sol­na. Par­ti­et vill dess­utom ha folk­om­röst­ning­ar, rådslag el­ler un­der­sök­ning­ar om sär­skilt vik­ti­ga frå­gor.

På en rad om­rå­den vill SD läg­ga mer peng­ar än Al­li­an­sen gör i sin bud­get. Ex­em­pel­vis vill man sat­sa 51,5 mil­jo­ner mer än Al­li­an­sen på sko­lor och för­sko­lor un­der den kom­man­de treårs­pe­ri­o­den. Tio mil­jo­ner mer bör läg­gas på äl­dres trygg­het och lev­nads­stan­dard, skri­ver SD i sitt bud­get­för­slag

Tall­bac­kasko­lan bör re­no­ve­ras och be­va­ras, an­ser SD. Skat­te­sat­sen ska lig­ga kvar på sam­ma ni­vå som idag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.