Nu kan du öpp­na SL-spär­ren med mo­bi­len

Vi i Solna - - NYHETER -

och vi­sa upp mo­bi­len för att kun­na åka.

Men nu gör nya bil­jett­lä­sa­re att man kan blip­pa sig för­bi spär­rar­na.

– Med nya bil­jett­lä­sa­re för mo­bil­bil­jet­ter ska al­la re­se­nä­rer kun­na pas­se­ra ge­nom al­la spär­rar med sin mo­bil. På det­ta sätt blir det in­te ba­ra enkla­re att re­sa ut­an ock­så enkla­re att gö­ra rätt för sig. Det är ett steg i vårt ar­be­te med att öka SL: s in­täk­ter samt fort­sät­ta att be­käm­pa fusk och tju­våk­ning som kos­tar he­der­li­ga be­ta­lan­de re­se­nä­rer fle­ra hund­ra mil­jo­ner kro­nor år­li­gen, sä­ger Kristof­fer Tam­sons ( M), tra­fiklands­tings­råd, i ett press­med­de­lan­de.

I ett förs­ta steg in­stal­le- ras den nya ut­rust­ning­en på Kristi­ne­bergs, Abra­hams­bergs och Stads­ha­gens tun­nel­ba­nesta­tio­ner, samt på buss­lin­je 2 och 3.

Un­der 2019 ut­ö­kas sy­ste­met till he­la SL:s spår­tra­fik, på bus­sar­na och vid pen­del­bå­tar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.