900 lä­gen­he­ter kan byg­gas i Jär­vas­ta­den

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Ol­den­burg leif.ol­den­[email protected]­rekt­press.se

I Jär­vas­ta­den pla­ne­ras för mel­lan 800 till 900 nya lä­gen­he­ter vid Jär­va skjut­ba­ne­väg. För­sla­get ska nu ut på en gransk­ning in­nan de­talj­pla­nen be­slu­tas.

I Jär­vas­ta­den pla­ne­ras för mel­lan 800 till 900 nya lä­gen­he­ter vid Jär­va skjut­ba­ne­väg. För­sla­get ska nu ut på gransk­ning in­nan de­talj­pla­nen be­slu­tas. Fem nya kvar­ter med om­kring 800-900 lä­gen­he­ter, en stor för­sko­la i två vå­ning­ar samt en park i an­slut­ning – det är hu­vud­dra­gen i plan­för­sla­get för kvar­te­ret Lin­ne­an i Jär­vas­ta­den. Be­byg­gel­sen är pla­ne­rad på bå­da si­dor om Jär­va skjut­ba­ne­väg mel­lan Fri­dens­borgs­vä­gen och Mönst­rings­vä­gen. För­sla­get på gransk­ning Ef­ter sam­råd ti­di­ga­re i år har an­ta­let bostäder ökat med yt­ter­li­ga­re hund­ra lä­gen­he­ter. För­sla­get ska nu ut på gransk­ning, vil­ket är sista sta­di­et in­nan de­talj­pla­nen står klar.

Kvar­ters­struk­tu­ren i kom­bi­na­tion med den park som lig­ger i an­slut­ning för­stär­ker in­tryc­ket av stad i har­mo­ni.

– Det­ta är ett na­tur­ligt näs­ta steg i ut­bygg­na­den av Jär­vas­ta­den. Kvar­ters­struk- tu­ren i kom­bi­na­tion med den park som lig­ger i an­slut­ning för­stär­ker in­tryc­ket av stad i har­mo­ni med na­tu­ren, sä­ger Torsten Sve­no­ni­us, ord­fö­ran­de i bygg­nads­nämn­den, Sol­na stad, i ett press­med­de­lan­de.

När al­la pla­ner för om­rå­det är ge­nom­för­da kom­mer cir­ka 12 000 män­ni­skor bo i Jär­vas­ta­den.

FRAM­TID. Så här ser vi­sio­nen ut för det nya kvar­te­ren. FOTO: WHITE ARKITEKTER

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.