Klas­sisk jul i Råsun­da va­ru­hus

På jakt ef­ter ju­len? En sak är sä­ker – den finns i Råsun­da va­ru­hus.

Vi i Solna - - NYHETER - Leif Ol­den­burg leif.ol­den­[email protected]­rekt­press.se

Det är först när det glim­mar i fönst­ren på Råsun­da va­ru­hus som man vet att ju­len när­mar sig, an­ser många Sol­na­bor och Sund­by­ber­ga­re.

Och det gör det nu. Tom­tar i al­la stor­le­kar, ad­ventska­lend­rar, ljus, Ängla­spel - och ett 50-tal jul­stjär­nor som häng­er i långa ra­der.

– Här är Vin­ter­ga­tan, sä­ger Per Grönkvist och pe­kar upp mot ta­ket.

Han och hust­run Ma­rie tog 1993 över bu­ti­ken ef­ter Pers pap­pa som ha­de dri­vit Råsun­da va­ru­hus se­dan 1951.

Det ud­da va­ru­hu­set på Råsunda­vä­gen ett sten­kast från grän­sen till Sund­by­berg har un­der mer än sex de­cen­ni­er bli­vit en in­sti­tu­tion. Att be­skri­va ut­bu­det är in­te lätt. Det känns som att det mesta går att hit­ta på hyl­lor och i hörn.

– Tren­der och tra­di­tion skul­le man kanske kun­na kal­la kon­cep­tet. Men så här till jul blir det så klart myc­ket be­lys­ning, sä­ger Per Grönkvist.

Råsun­da va­ru­hus har bli­vit en del av den lo­ka­la jultra­di­tio­nen,

– Ju­len är vår sto­ra tid. Det finns en in­byggd jul­käns­la här, barn blir gla­da. Många har gjort det till en tra­di­tion att gå hit minst en gång var­je jul.

FOTO: LEIF OL­DEN­BURG

EPOK. Per Grönkvist och hans fru Ma­rie har dri­vit Råsun­da va­ru­hus se­dan 1993.

HUS. Ett li­tet vin­ter­land. FOTO: LEIF OL­DEN­BURG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.