Bagar­torp får

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Ol­den­burg leif.ol­den­[email protected]­rekt­press.se

en ny mö­tes­plats

Nu är den till­fäl­li­ga mö­tes­plat­sen i Bagar­torp klar att an­vän­da. Men det mesta på om­rå­det vid den riv­na Bagar­torps­sko­lan hand­lar om ak­ti­vi­te­ter som kanske ut­nytt­jas mest un­der som­mar­halv­å­ret. På plats fi nns bland an­nat en mul­tis­port­plan, ett ute­gym, en pa­del­plan, lek­plats, pick­nick­bord och od­lings­lå­dor. Mö­tes­plat­sen är en till­fäl­lig yta för ak­ti­vi­te­ter och re­kre­a­tion in­nan näs­ta steg tas i ut­veck­ling­en av om­rå­det.

Den pla­ne­ra­de sats­ning­en på Bagar­torps cent­rum in­ne­bär nya bo­stads­kvar­ter med cir­ka 300 lä­gen­he­ter, ny för­sko­la och lo­ka­ler för han­del och ser­vice.

Gång­strå­ket mel­lan Bagar­torp och Ul­riks­dals pen­del­tågs­sta­tion ska upp­rustas och en­trétor­get vid sta­tio­nen ska byg­gas om.

Pla­ner­na är en del i sta­dens mål att kny­ta sam­man de tre stads­de­lar­na Bagar­torp, Jär­vas­ta­den och Nya Ul­riks­dal.

FOTO: SOL­NA STAD

Nu är mö­tes­plat­sen klar. KLAR.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.