Ils­ka i Hu­vuds­ta när P-av­gif­ter chock­höjs

BO­EN­DE RA­SAR. Hy­res­vär­den hö­jer P-kost­na­den bru­talt I hös­tas fick Bengt Eds­ner och ett 40-tal and­ra bo­en­de på St­or­ga­tan i Hu­vuds­ta ett brev från fas­tig­hets­bo­la­get Ake­li­us. Hy­ran för en par­ke­rings­plats höjs vid års­skif­tet från 450 till 800 kro­nor i må­na­de

Vi i Solna - - SIDAN 1 -

Ef­ter års­skif­tet höjs par­ke­rings­av­gif­ter­na för fle­ra bo­en­de på St­or­ga­tan. Fas­tig­hets­bo­la­get vill sät­ta hy­ran ef­ter ”mark­nads­mäs­si­ga vill­kor” och hö­jer där­för pri­set från 450 till 800 kro­nor.

Al­la är li­ka för­ban­na­de. Visst mås­te man va­ra be­redd på pris­höj­ning­ar. Men det här? Det mås­te fin­nas måt­ta.

I bre­vet skri­ver Ake­li­us:

” Vi sä­ger nu upp av­ta­len som vi in­te an­ser är ut­hyr­da till mark­nads­mäs­si­ga vill­kor”. Hy­res­gäs­ter­na är ra­san­de: – Al­la är li­ka för­ban­na­de. Visst mås­te man va­ra be­redd på pris­höj­ning­ar. Men det här? Det mås­te fin­nas måt­ta. Synd att de tog bort oc­ker i lag­stift­ning­en, sä­ger Bengt Eds­ner. In­te fått nå­got svar Han har fle­ra gång­er skri­vit till Ake­li­us och frå­gat vad man me­nar med ”mark­nads­mäs­si­ga vill­kor”. Han har in­te fått nå­got svar – ba­ra en ko­pia på den förs­ta in­for­ma­tio­nen om hy­res­höj­ning­en

En­ligt Bengt Eds­ner kos­tar mot­sva­ran­de par­ke­rings­plats i Sol­na mel­lan 270 och 400 kro­nor i må­na­den, of­ta in­klu­si­ve el­stol­pe.

– Kanske har man blan­dat ihop ga­tor­na. Ake­li­us tycks tro att det är St­or­ga­tan på Ös­ter­malm som ska om­för­hand­las, sä­ger Bengt Eds­ner iro­niskt. ”Be­to­ning på gäs­ter” Han an­ser in­te hel­ler att det kan kal­las ”för­hand­ling” när den ena par­ten, i det här fal­let Ake­li­us, dik­te­rar vill­ko­ren.

Tre gång­er har han fått en hy­resa­vi där han upp­ma­nas kryssa i att han god­kän­ner den nya må­nads­hy­ran. Bengt Eds­ner har väg­rat. Nu har han fått en ny avi – där den nya par­ke­rings­av­gif­ten på 800 kro­nor är in­klu­de­rad.

– Vi är hy­res­gäs­ter med be­to­ning på gäs­ter. Så­da­na ska man ta hand om.

Vi i Sol­na har kon­tak­tat Ake­li­us Lä­gen­he­ter AB. Fas­tig­hets­bo­la­get vill in­te be­sva­ra någ­ra frå­gor munt­ligt i te­le­fon. I stäl­ler skri­ver Da­ni­el Gold­man, chef för Ake­li­us Lä­gen­he­ter i nor­ra Stock­holm, i ett mail:

”Ni­vån ju­ste­ras ef­ter de lo­ka­la för­ut­sätt­ning­ar­na. Den ba­se­ras på dags­ak­tu­el­la hy­res­ni­vå­er in­om Sol­na och hos kring­lig­gan­de kom­mu­ner.”

När Vi i Sol­na i ett nytt mail frå­gar vil­ka ”dags­ak­tu­el­la hy­res­ni­vå­er” som av­ses får vi ing­et svar. Leif Oldenburg [email protected]­rekt­press.se

Bengt Eds­ner och de and­ra bo­en­de i Ake­li­us lä­gen­he­ter är ra­san­de. FOTO: LEIF OLDENBURG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.