Det finns fak­tiskt en bra jullåt för al­la

Vi i Solna - - HEJ -

B

ara nå­gon dag kvar till julaf­ton – om nå­gon mot för­mo­dan har mis­sat det.

Pre­cis som hund­ra­tals and­ra tid­nings­krö­ni­kor kom­mer även den här hand­la om ju­len. När­ma­re be­stämt jullå­tar.

Det finns väl knap­past nå­gon an­nan hög­tid som är så för­knip­pad med mu­sik och textra­der som man ba­ra mås­te lyss­na på (och sjunga) för att det ska kän­nas som en rik­tig jul.

Men den ti­den är för­bi när be­folk­ning­en ena­des kring ”Gläns över sjö och strand” el­ler ”Bjäl­ler­klang” och lik­nan­de mu­si­ka­lis­ka re­lik­ter. Nu är man

upp­da­te­rad. Och upp­de­lad. Äls­ka el­ler ha­ta. För el­ler emot Ca­ro­la och Pe­ter Jö­back. För att ta ett ex­em­pel.

Vil­ket lä­ger till­hör du? Jag vet en hel ho­per män­ni­skor som tyc­ker att det in­te blir nå­gon rik­tig jul­stäm­ning ut­an ” Tänd ett ljus” el­ler ”Do They Know It’s Christ­mas?”. De har kanske bätt­re mu­si­kö­ra än jag – men själv vill jag helst dra tom­te­säc­ken över hu­vu­det och vän­ta på att sista ac­kor­den kling­at ut. Tac­ka vet jag John Len­nons ”Hap­py Xmas (War Is Over) till­sam­mans med Har­lem Com­mu­ni­ty Cho­ir från 1971. Viss­te ni för­res­ten att Bing Cros­bys ” White Christ­mas” från 1942 är ti­der­nas mest sål­da vi­nyl­sing­el. 50 mil­jo­ner ex­em­plar i Bings ver­sion och 50 mil­jo­ner i and­ra in­spel­ning­ar. Men det var långt fö­re Spo­ti­fy. Om ju­len bör­jar kän­nas i slipp­ri­gas­te la­get re­kom­men­de­ras The Po­gues ”Fairy­ta­le Of New York”. Ra­se­rar ga­ran­te­rat de sista res­ter­na av jul­stäm­ning.

50 mil­jo­ner ex­em­plar i Bing Cros­bys ver­sion och 50 mil­jo­ner i and­ra in­spel­ning­ar. Men det var långt fö­re Spo­ti­fy.

LEIF OLDENBURG Re­por­ter Pra­ta med mig! leif.oldenburg @di­rekt­press.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.