Stan kan få fler nya sprut­ut­by­ten

Vi i Solna - - NYHETER -

hets­om­buds­man­nen, samt över­kla­gat be­slu­tet till för­valt­nings­dom­sto­len. Och ett ti­di­ga­re för­slag om att läg­ga kli­ni­ken vid Gull­mars­plan, slo­pa­des i år ef­ter in­ten­siv kla­gan från gran­nar och po­li­ti­ker.

Men nu är be­slu­tet fat­tat och till mars ska lo­ka­ler­na på Woll­mar Yx­kulls­ga­tan vid Ma­ri­a­tor­get, va­ra fix­a­de och per­so­na­len re­kry­te­rad. – Jag vill se sprut­ut­byte på al­la platser där den här mål­grup­pen finns. In­te på vård­cen­tra­ler, ut­an in­om be­ro­en­de­vår­den. Det är dags att nor­ma­li­se­ra sprut­ut­by­ten som nå­got som in­går i vår­dens ut­bud. Det kom­mer att fin­nas på fler stäl­len, slår Sö­der­malms­bon Star­brink fast.

Mo­bi­la ut­by­ten I näs­ta steg in­går ock­så att få till mo­bi­la ut­by­ten ”in­om en in­te allt för av­läg­sen fram­tid”, i form av upp­sö­kan­de en­he­ter. Ef­ter ny­år kom­mer även Häl­so- och sjuk­vårds­för­valt­ning­ens nya hand­lings­plan för hur man ska mins­ka nar­ko­ti­ka­död­lig­he­ten.

Se­dan 2013 har lands­ting­et ett sprut­ut­byte bred­vid S:t Gö­rans sjuk­hus på Kungs­hol­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.