Vår­sa­long­en vän­tar på verk

Vi i Solna - - NYHETER -

Pre­miä­ren blev en suc­cé – och nu är det snart dags igen att läm­na in verk till Vår­sa­long­en i Fol­kets Hus konst­hall. För­ra året in­vig­des Sol­na konst­hall i Fol­kets Hus. Till den all­ra förs­ta Vår­sa­long­en i april läm­na­des drygt 150 verk in till ju­ryns be­döm­ning. Ett 60-tal vi­sa­des upp i konst­hal­len.

– Det sak­nas ut­ställ­nings­möj­lig­he­ter i Sol­na så vi är gla­da att kun­na er­bju­da det här som ett åter­kom­man­de ar­range­mang och hop­pas på fort­satt stort in­tres­se från bå­de konst­nä­rer och publik, sä­ger Pa­trick Ny­berg på Fol­kets Hus.

In­läm­ning­en av ver­ken sker den 13 och 14 febru­a­ri. Ver­ken ska ald­rig ti­di­ga­re ha vi­sats of­fent­ligt och ska va­ra till sa­lu un­der Vår­sa­long­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.