Ny ar­bets­plats mitt i cent­rum

Vi i Solna - - NYHETER -

Nu be­hö­ver man in­te läng­re åka till­ba­ka till kon­to­ret för att ar­be­ta vi­da­re i lugn och ro. Ny­li­gen öpp­na­de WorkS­pa­ce i Gal­le­rix ti­di­ga­re lo­ka­ler i Sol­na cent­rum.

Tan­ken är att be­sö­ka­re och lo­ka­la små­fö­re­ta­ga­re ska kun­na sit­ta och job­ba på plats i stäl­let för att be­hö­va ut­fö­ra en­skil­da re­sor.

Kon­tors­plat­ser­na är gra­tis och det finns även ut­rym­men för mind­re mö­ten.

In­om kort kom­mer Sol­na Cent­rum även öpp­na ett mil­jö­r­um där kun­der och be­sö­ka­re ska kun­na läm­na in små­e­lekt­ro­nik med me­ra.

WorkS­pa­ce lig­ger i Gal­le­rix ti­di­ga­re lo­ka­ler. LO­KA­LEN. FOTO: SOL­NA CENT­RUM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.