Så tar du hand om din oro­li­ga hund vid ny­år

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Char­lot­te Ar­weds­son 070-7872078 char­lot­te.ar­weds­[email protected]­rekt­press.se

Sam­ar­be­tet mel­lan Solna stad och po­li­sen vi­da­re­ut­veck­las med må­let att mins­ka brotts­lig­he­ten och öka trygg­he­ten i Solna. Det be­slu­ta­de kom­mun­sty­rel­sen den 17 de­cem­ber.

Solna stad och Po­lis­myn­dig­he­ten har kom­mit över­ens om en sam­ver­kan­s­ö­ver­ens­kom­mel­se med in­rikt­ning och for­mer för sam­ar­be­tet un­der de kom­man­de åren. Må­let är att till­sam­mans ar- be­ta för mins­kad brotts­lig­het och ökad trygg­het i Solna.

– Nu stär­ker vi trygg­hets­ar­be­tet i Solna och har kom­mit över­ens med po­li­sen om for­mer­na för sam­ver­kan. Det är med ge­men­sam­ma kraf­ter och rik­ta­de åt­gär­der som vi till­sam­mans ser till att Solna fort­sät­ter va­ra en trygg och sä­ker stad för bo­en­de och be­sö­ka­re, sä­ger Pe­hr Gran­falk, kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de, Solna stad, i ett press­med­de­lan­de.

Ut­i­från en ge­men­sam lo­kal lä­ges­bild har Solna stad och po­li­sen iden­ti­fi­e­rat fem fo­kus­om­rå­den för det stärk­ta trygg­hets­ar­be­tet fram­ö­ver. 1. Ut­veck­lat sam­ar­be­te mel­lan Solna stad och po­li­sen. 2. Trygg och sä­ker of­fent­lig mil­jö. 3. Trygg­het i hem­met. 4. Barn och unga. 5. Tra­fik.

FO­TO: SOLNA KOM­MUN

TRYGG­HET. Al­la ska kän­na sig tryg­ga i Solna. Det är syf­tet med det sam­ver­kans­av­tal som teck­nats mel­lan po­li­sen och Solna stad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.