TÄV­LING! VAD MINNS DU AV NY­HETS­Å­RET I SOLNA? Jer­ry Wil­li­ams kvar­ter, Ce­ci­li­as nya jobb och vad hind­rar att Jär­vas­ta­den väx­er än­nu mer?

Ring kloc­ka ring! Nu är 2019 här, men in­nan vi bör­jar be­kan­ta oss med det nya året är det på sin plats med en snabb åter­blick av ny­hets­å­ret 2018. Var med med och täv­la i Vi i Sol­nas ny­årsquiz! Du har chan­sen att vin­na en triss­lott – och oänd­lig ära.

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Quiz: Re­dak­tio­nen

1. JA­NU­A­RI. VEM ÄR FÖR­FAT­TA­REN?

I ja­nu­a­ri skrev vi om en för­fat­ta­re som bor i Skyt­te­holm, är en fö­re det­ta bloms­ter­för­säl­ja­re och äls­kar vam­py­rer. I bör­jan av året kom hans and­ra bok ”Guds synd: Mörkrets barn”. Vad he­ter för­fat­ta­ren? 1. Mi­kael Mansén x. Da­vid La­gercrantz 2. John Ajvi­de Lin­dqvist

2. FEB­RU­A­RI. JÄR­VAS­TA­DEN VÄX­ER

Jär­vas­ta­den väx­er för var­je år. Men någ­ra fler pla­ner var in­te ak­tu­el­la i feb­ru­a­ri i den stads­del av Jär­vas­ta­den som har ex­pan­de­rat våld­samt se­dan de förs­ta bo­en­de flyt­ta­de in på Hon­nörs­ga­tan i slu­tet av 2007. Vad är det som hind­rar fort­satt be­byg­gel­se? 1. Po­li­tisk oe­nig­het om even­tu­ell tun­nel­ba­na till Jär­vas­ta­den x. Ett na­tur­om­rå­de som de bo­en­de vill be­va­ra 2. Kraft­led­ning­en som skär rakt ige­nom stads­de­len hind­rar fort­satt be­byg­gel­se

3. MARS. NYTT KAFÉKONCEPT

I mars öpp­na­de ett kafé som var det förs­ta i sitt slag i Solna. Vad var det för slags kafé? 1. Hund­kafé X. Helt glu­ten­fritt kafé 2. Ett kafé som har öp­pet dyg­net runt – året runt

4. APRIL. ”JERKA” FRÅN SOLNA

förs­ta april­num­ret ut­ta­la­de sig Her­ta Fi­scher om si­na min­nen av den ny­li­gen bort­gång­ne ar­tis­ten Jer­ry Wil­li­ams. Rock­mu­si­kern kom­mer från Solna, vil­ken del? Hu­vuds­ta Bagar­torp Ul­riks­dal

5. MAJ. MÅNGA VA­PEN

Den rå­dan­de va­pe­n­am­ne­stin ha­de nu gått ut. Väs­te­rortspo­li­sen i Solna ha­de fått in flest va­pen. Hur många? 1. 300 X. 100 2. 500

6. JU­NI. FOTOMARATON

I ju­ni an­ord­na­des ett Fotomaraton i Solna. En ung­doms­verk­sam­het stod som ar­ran­gör, vil­ken? 1. AIK ung­doms­klubb X. Black Sheep 2. Solna för­sam­lings ung­doms­verk­sam­het

7. JU­LI. NORRVATTENS KOM­MU­NER

Tor­kan led­de till vat­ten­brist på fle­ra stäl­len och vat­ten­bo­la­gen gick ut med tips på åt­gär­der för att spa­ra vat­ten. Norr­vat­ten le­ve­re­rar dricks­vat­ten till Solna och fle­ra and­ra kom­mu­ner i Stock­holm. Hur många kom­mu­ner to­talt? 1. 13 styc­ken X. 10 styc­ken 2. 6 styc­ken

8. AU­GUSTI. SUM­PAN VS SOLNA

I au­gusti skrev vi om att Sundbyberg vill ha en del av Solna. Var­för vil­le de det? 1. Sundbyberg vill att en ny pen­del­tågs­sta­tions platt­form ska lig­ga i sam­ma kom­mun. x. Sta­den vill för­länga köp­strå­ket på Stu­re­ga­tan och få en del av Solna bu­si­ness park 2. En del av Råsta­sjön då sjön an­grän­sar till stads­de­len Ör i Sund­by­bergs kom­mun.

9. SEP­TEM­BER. VEM VANN VA­LET?

An­ta­let för­tids­rös­ter gjor­de att val­re­sul­ta­tet i Solna dröj­de, när det var av­gjort stod det klart att vil­ket par­ti fått flest rös­ter i kom­mu­nal­va­let i Solna? 1. So­ci­al­de­mo­kra­ter­na X. Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na 2. Mo­de­ra­ter­na

10. OK­TO­BER. VEM ÄR CECILIA?

Då skrev Cecilia Gi­ert­ta AIK-histo­ria. Hur? 1. Hon är den förs­ta kvin­nan att trä­na ett herr­lag för AIK. X. Hon är den förs­ta kvin­nan nå­gon­sin på ord­fö­ran­de­sto­len i AIK:s hu­vud­sty­rel­se. 2. Hon blev då den förs­ta kvin­na att ha gått på al­la AIK­mat­cher se­dan 1988

11. NO­VEM­BER. TRIKÅBASAR 75 ÅR

Tri­kå­ba­sa­ren på Råsunda­vä­gen fi­ra­de 75 år 2018. Hur länge har Le­na Sö­der ar­be­tat i bu­ti­ken? I 57 år I 63 år I 48 år

12. DE­CEM­BER. GRANDEBATTEN I SOLNA

Då ra­sa­de jul­grans­de­bat­ten åter i Solna. Vil­ken gran ha­de många åsik­ter om? Den vid Bergs­ham­ra torg Den vid busstor­get i Solna cent­rum Jär­vas­ta­dens gran vid Fri­den­borgs­vä­gen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.