Vil­ma, 14: Skön­hets­i­de­a­len är livs­far­li­ga för oss unga

Vi i Solna - - TYCK OM! -

om hur vi ska va­ra och hur vi ska se ut, allt för att va­ra po­pu­lär och få upp­märk­sam­het från and­ra. Och om du in­te ser ut som al­la and­ra tyc­ker att man ska se ut så är man ful och tjock och så­na sa­ker som in­te är san­na.

Det­ta mås­te slu­ta, unga män­ni­skor tar si­na liv på grund av des­sa skön­hets­i­de­al.

Jag tror att al­la har känt att de in­te pas­sar in, kanske för att man tyc­ker att man är tjock el­ler har en ”stor nä­sa”. Det van­li­gas­te är att folk sä­ger nå­got i stil med ”för tjock” el­ler ”för smal”, per­so­ner blir mob­ba­de för att de har kur­vor el­ler en myc­ket syn­lig rygg­rad. Folk blir ut­stöt­ta på so­ci­a­la me­di­er, man hör om unga tje­jer som har anorexi.

Som tyc­ker att de är för tjoc­ka och in­te ens vill le­va. Men det sju­kas­te är nog att en an­nan män­ni­ska psy­kiskt vill ska­da en per­son så myc­ket att den in­te ens vill le­va läng­re!

sma­la och ett ex­em­pel på hur vi ska ”se ut”. En skylt­doc­ka som ska se ut som en man är myc­ket mus­ku­lös och lång, och en skylt­doc­ka som ska se ut som en kvin­na är myc­ket smal och lång. In­te al­la ser ut som en mo­dell, det är in­te nor­malt att se ut så. Or­det nor­mal bor­de in­te ens fin­nas, ef­tersom inga är nor­ma­la el­ler per­fek­ta. Och du ska in­te änd­ra ditt ut­se­en­de för att nå­gon an­nan vill att du ska. Så jag tyc­ker att de bor­de gö­ra skylt­doc­kor mer kur­vi­ga och in­te helt “per­fek­ta”.

Och på so­ci­a­la me­di­er hör vi hur man ska gå ner i vikt så snabbt som möj­ligt och om dryc­ker du kan dric­ka för att gå ner i vikt. Oli­ka an­non­ser lu­rar oss att gå på far­li­ga di­e­ter, vil­ket le­der till ät­stör­ning­ar, anorexi och and­ra sjuk­do­mar. An­non­sö­rer­na gör det för att få peng­ar, de bryr sig in­te om de som far il­la av det de hit­tat på.

myc­ket far­lig sjuk­dom, som har lett till många döds­fall. Många ung­do­mar li­der av anorexi, sär­skilt unga tje­jer.

De som har anorexi tror att dom är tjoc­ka och slu­tar äta, men är i själ­va ver­ket nä­ra dö­den.

I mi­na ögon tyc­ker jag att al­la är per­fek­ta på si­na eg­na spe­ci­el­la sätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.